Home

Miljörapport avloppsreningsverk

Vi på ILEMA utför luftanalyser i hela Sverig

Miljörapportering - vägledning om miljörapport

Källby avloppsreningsverk som började byggas redan 1933 ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350 liter/sekund). Vattnet kommer från centrala Lund samt Värpinge, Valkärra och Stångby. Miljörapport för Borgeby Avloppsreningsverk 201 Miljörapport Storvreta avloppsreningsverk (pdf) Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall. En del av Uppsala Kommun. Kontakta oss . 018-727 94 00 Miljörapport 2016 Datum: 2017-03-27 Ystads avloppsreningsverk Upprättad av: Sanna Nilsson 3 (29) 1 Administrativa föreskrifter Huvudman Namn Ystads kommun Adress Nya Rådhuset 271 80 Ystad Telefon, växel 0411-57 70 0 Med bland annat Västertorp och Bålbroskogen, som tillsammans utgör ett tillskott om cirka 400 bostäder. Utöver detta finns det översiktliga planer på cirka 500 bostäder ytterligare. För att säkerställa att Rimbo reningsverk står rustat för befolkningsökningen så byggs nu delar av avloppsreningsverket om. Förbättrad biologisk renin

Sjölunda avloppsreningsverk ligger i norra delen av Malmö hamn och tar emot tar emot avloppsvatten motsvarande sju fulla badkar per sekund (ca 1350 l/s). Verket togs i drift 1963. Hitta hit. Miljörapporter 2019 Miljörapport för Borgeby Avloppsreningsverk 2019. Simsholmen tar emot cirka 30 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 65 000 personer samt verksamheter. Det är det största avloppsreningsverket i Jönköpings kommun Miljörapport Kävlinge avloppsreningsverk 2019 Miljörapport Kävlinge avloppsreningsverk 2018 Miljörapport Kävlinge avloppsreningsverk 2017 Miljörapport Kävlinge avloppsreningsverk 2016 Miljörapport Kävlinge avloppsreningsverk 2015. Hitta hit! Vi finns på Inspektorsgatan 14 i Kävlinge. Vi tar gärna emot förbokade studiebesök Till höger (under tipsen för ett renare vatten) finns även ett bildspel med bilder från ett av kommunens avloppsreningsverk. För att läsa mer om våra avloppsreningsverk kan du läsa respektive miljörapport, som finns att hämta längst ned på denna sida. Adresser till reningsverken finner du här. Avloppsreningsverk Miljörapport 2018 Björklinge avloppsreningsverk - 6 - 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken . Tillsynsmyndighet för Björklinge avloppsreningsverk är Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun. 6. Tillståndsgiven och aktuell anslutning . Tillståndsgiven belastning på reningsverket är 5 500 pe med avseende på BOD.

Miljörapport Öns avloppsreningsverk 2015 5 (28) 4 Verksamhetsbeskrivning, avloppsanläggning 90.10 Umeås avloppsreningsverk Ön är belägen på en ö i Umeälven söder om centrala Umeå och avloppsvattnet når avloppsreningsverket via fem tryckledningar. Vid avloppsreningsverket behandlas avloppsvatten från nästan 100 000 personer Miljörapport för Vinslövs avloppsreningsverk 2019 | sidan 3 av 13 Hässleholms Vatten AB Funktionsbeskrivning Avloppsrening Vattnet renas i tre steg varefter det via ett mindre, delvis kulverterat dike når recipienten Vinnö å Miljörapport 2016 Ekebro avloppsreningsverk, Ekebro avloppsreningsverk Lokalisering Anläggningen ligger på fastigheten Brogårda 1:12 i Bjuvs kommun. Reningsprocessen På reningsverket i Ekebro renas vattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Vattnet får förs Verksamhetsbeskrivning Historik. Avloppsreningsverket i Visby togs i drift 1967 med en slamavskiljning (mekanisk rening). Under våren 1977-78 kompletterades verket med biologisk och kemisk rening. 1991 togs rötkamrarna i drift och slammet började rötas

Miljörapport 2016 Torekovs avloppsreningsverk Båstads kommun. 2 Torekovs avloppsreningsverk tillförs kommunalt och industriellt avloppsvatten från tätorterna Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv samt från de mindre orterna Hov, Rammsjö, Killebäckstor Avloppsreningsverket är självförsörjande vad gäller uppvärmning. Här sker försedimenteringen, under golvet finns bassänger där avloppsvattnet renas. *Måttenhet för att beräkna tillförseln av spillvatten. 1 pe är det genomsnittliga förore-ningsbidraget från en person. Även industriutsläpp kan räknas om till denna måttenhet

Därför är avloppsreningsverken en viktig aktör i vårt miljöarbete. Avloppsreningsverken är byggda för att i första hand ta hand om och rena avloppsvatten från hushåll. Dessutom är till exempel skolor, sjukhus och idrottsanläggningar också anslutna till något avloppsreningsverk Miljörapport Kiruna värmeverk (PDF) Miljörapport Kiruna avloppsanläggning (PDF) Miljörapport Kiruna avfallsanläggning (PDF) Miljörapport Katterjåkk avloppsreningsverk (PDF) Miljörapport Björkliden avloppsreningsverk (PDF) Årsrapport Vittangi värmeverk (PDF Miljörapport för år: 2019 2019 2019 2019 2019 Uppgifter om anläggningen: Anläggningsnamn: Henriksdal Sickla, slambehandlingsanläggning Åkeshov Nockeby SVOA:s ledningsnät till Syvab samt en del av Huddinge leds till Himmerfjärdens avloppsreningsverk som ägs av Syvab Miljörapporterna är viktiga informationskällor för allmänhet, forskare, beslutsfattare och myndigheter. Miljörapporten lämnar du in elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad Ett detaljplanearbete pågår för att pröva platsen för det nya avloppsreningsverket. För att få bygga ett nytt avloppsreningsverk krävs ett miljötillstånd. Kommunen lämnade in ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen i december 2018. Platsen Vappa. Platsen för det nya reningsverket är noga utvald utifrån ett antal kriterier

Avloppsreningsverk som är avsedda att ta emot avloppsvatten från fler än 2 000 människor (pe) ska ha tillstånd som miljöprövningsdelegationen utfärdar. Reningsverk för mellan 200 och 2 000 pe ska anmälas till kommunens miljönämnd. Ändringar i någon av verksamheterna måste anmälas till tillsynsmyndigheten avloppsreningsverket för referensåret (max gvb inkommande). I SMP-hjälp finns även mallar för miljörapportens textdel. I mallarna finns utrymme för ett avsnitt där en kommenterad sammanfattning lämnas avseende de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 5 h respektive 5 i §§ NFS 2016:8 Miljörapport Öns avloppsreningsverk 2011 4 (14) 3.3.1 Mekanisk rening Det mekaniska reningssteget består av två processteg. Inkommande avloppsvatten leds först parallellt över tre maskinrensade galler för avskiljning av fast material. Gallrens spaltvidd är 2 resp. 3 mm och kapaciteten uppgår till 4480 m3/h Kullavik textdel - 2017 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 § 1. verksamhet vid Kullaviks avloppsreningsverk på fastighetet Släps Kullen 2:250 i Kungsbacka kommun för behandling av avloppsvatten med en anslutning av högst 20 000 personekvivalenter Sundet avloppsreningsverk Miljörapport 2015 0780-50-011 6 1.5 Reningsanläggning 1.5.1 Dimensionering av avloppsreningsverket Dimensionering av pe: Dimensionerande max GVB: 95 000 pe Föroreningsdimensionering: BOD7: 6 650 kg/dygn Samt för biologisk behandling av upp till 100 000 ton externt avfall, annat än farligt avfall, pe

Miljörapport Öns avloppsreningsverk 2014: 6 (18) 3.4.3 Avvattning : Avvattning av det rötade slammet sker genom centrifugering. Polymer tillsätts före centrifugering. Slammets TS-halt efter avvattning är ca 32 %. Det avvattnade slammet lagras i en torrslamsilo inna För avloppsreningsverk ska summan av det renade avloppsvattnet och det avloppsvatten som bräddas vid verket redovisas med koden Totalt. Det renade och det bräddade redovisas också var för sig med koden Del. Flödesriktning. Det finns tre olika flödesriktningar att välja på: Ut - används för utgående flöden till luft, vatten och avfall

Avloppsreningsverk - Svenska miljörapporteringsportale

 1. istrativa uppgifter Huvudman Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Organisationsnummer 556767‐2695 Driftansvarig Kontaktperson för anläggningen Göran Mattson Telefon 0660-330 428 E-post: goran.mattson@miva.se Anläggning Anläggningsnamn Knorthem avloppsreningsverk Post- och besöksadress Sjögatan 1
 2. Vatten- & avloppsabonnemang. Självservice för dig med vatten- och avloppsabonnemang. Anmälan, flytt och uppsägning av abonnemang. Vattnet i vardage
 3. miljörapport. Övriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen eller särskilda flikar i SMP (gäller täkter, bygg- och rivningsavfall och stora förbränningsanläggningar) samt mallar i SMP-hjälp (gäller BAT-slutsatser, förbränning av avfall samt avloppsreningsverk och slam)

Miljörapport 2018 Rya Värmecentral 10-2019-0012 7 2.3 Lokalisering Rya värmecentral ligger i stadsdelen Rödjan, numera benämnd Sannegården 734:9. Norr om Rya värmecentral ligger Göteborgs avloppsreningsverk och i väster finns naturreservatet Rya skog. På övriga sidor om anläggningen finns oljedepåer Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2011 2 (11) Miljörapport för Hörnefors avloppsreningsverk, Umeå Grunddel för år 2011 1 Uppgifter om anläggningen Anläggningens (platsens) namn: Hörnefors avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: 2480-131-04 Fastighetsbeteckning Granskär avloppsreningsverk 4 (22) Textdel - 2018 års miljörapport Anläggningsnamn Granskär avloppsreningsverk Anläggningsnummer 2182-001 Verksamhetsår 2018 1. Verksamhetsbeskrivning 5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa

Vägledningar om avlopp - Naturvårdsverke

 1. Alla SVU-projekt resulterar i rapporter för våra medlemmar. De första tre månaderna är de bara tillgängliga för våra medlemmar, därefter finns de i vår webbshop. Som medlem och prenumerant på nyhetsbrevet Svenskt Vatten Utveckling informerar får du de senaste rapporterna direkt i din mejl
 2. Avloppsrening Uppdaterad: 2020-05-14 10:38:07. Vimmerby reningsverk består av en industriell och en traditionell kommunal del
 3. Kommunen har elva reningsverk som hanterar avlopp från drygt 20.000 abonnenter, allt ifrån hushåll till stora livsmedelsindustrier. Det största reningsverket är Kristianstads centrala reningsverk som har en reningskapacitet motsvarande 160 000 personers dagliga avlopp
 4. Miljörapport Sävar avloppsreningsverk 2011 7 (11) 4.3.2 Allmänna villkor Kommentar 1. Om ej annat framgår av nedan meddelade villkor skall avloppsvattnet behandlas i en re-ningsanläggning för mekanisk, biologisk och kemisk rening, utförd och driven i huvudsak
 5. Klintehamns avloppsreningsverk 4(12) Miljörapport 2017 Klintehamns avloppsverk Miljörapport 2017 Tillståndsgiven produktion Enligt beslut Reningsverket är dimensionerat för 146 m³/h avloppsvatten (Q-dim) och 630 kg BOD7/d MaxGVB (enl Naturvårdverkets vägledning 2017-10-13), 4 500 pe
 6. Miljörapporter innehåller en mer teknisk information om miljöarbetet under året och hur vi uppfyller miljölagstiftningen på de anläggningar som kräve

 1. Miljörapport Datum: Ystads avloppsreningsverk Upprättad av: Sanna Nilsson 5 (30) 3 Verksamhetsbeskrivning 3.1 Lokalisering Ystads avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Edvinshem 2:1, cirka 3 km sydväst om Ystad
 2. Miljörapport för år 2016 Textdel Verksamhetsutövare Namn Halmstads kommun, Laholmsbuktens VA Org.nr 212 000-1215 Anläggningens namn Busörs avloppsreningsverk Länsstyrelsens anläggningsnr 1380-50-005 Fastighetsbeteckning Särdal 4:70 Besöksadress Lundslättsvägen 28 Verksamhetsbeskrivnin
 3. Bergkvara avloppsreningsverk - Miljörapport 2013 8 1.5.3 Flödesschema Av Figur 1 framgår flödesschema över Bergkvara avloppsreningsverk. Figur 1Flödesschema över Bergkvara avloppsreningsverk. 1.5.4 Avloppsvattenrening Rening av avloppsvatten sker genom mekanisk, biologisk och kemisk rening, i en traditionell aktiv slam-process
 4. Avloppsreningsverket. Vattnet passerar genom avloppsverket under en tid av cirka 24 timmar. Då har cirka 7 000 kubikmeter vatten renats med 97 procents rening. Vattnet rinner sedan till vår våtmark, där vattnet cirkulerar och det mesta av näringsämnena tas upp av vass som växer där
 5. Miljörapport 2019 - Granskär avloppsreningsverk 4 (22) Textdel - 2019 års miljörapport Anläggningsnamn Granskär avloppsreningsverk Anläggningsnummer 2182-001 Verksamhetsår 2019 1. Verksamhetsbeskrivning 5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverka

En gång om året lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2018 klarade vi alla våra utsläprav Sommaren 2018 ska 2016 års data avseende Sveriges avloppsreningsverk rapporteras till EU-kommissionen. Det är viktigt att underlagen håller hög kvalitet vilket kommer att kräva aktiva insatser av både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter

Miljörapporter - Gästrike Vatte

 1. Miljörapport Öns avloppsreningsverk 2006 2 (13) Miljörapport för Öns avloppsreningsverk, Umeå Kommun Grunddel för år 2006 1 Uppgifter om anläggningen Anläggningens (platsens) namn: Öns avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: 2480-131-01 Fastighetsbeteckning: Ön 6:17 Besöksadress
 2. Kapellskärs avloppsreningsverk. Utbyggnads- och moderniseringsarbetet av avloppsreningsverket i Kapellskär har inletts med entreprenören NCC´s detaljprojektering och planering. Byggnationen påbörjades under hösten 2019 och verket beräknas vara klar för driftsättning i början av 2021
 3. För B-verksamheter som krematorier och större avloppsreningsverk krävs tillstånd från länsstyrelsen. För B-verksamheter gäller att miljörapport ska lämnas till Länsstyrelsen. Vid frågor om miljöfarlig verksamhet kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25. Hoppa till navigering. Bo, bygga och.
 4. Klippans avloppsreningsverk ligger i utkanten av Klippan och är dimensionerat för 17 000 personer. I nuläget är cirka 13 000 personer anslutna. Reningssteg - Följ vattnets väg genom reningsverket. Sand och renstvätt Det smutsiga vattnet kommer från hushållen i Klippan och från flera byar som Hyllstofta, Krika, Östra Ljungby och Stidsvig

Miljörapport för Blynäs reningsverk 2016 1 Verksamhetsbeskrivning 4 § 1. Blynäs avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från samhället Vaxön samt delar av Resarö och Rindö. Verket har tillstånd för att ta emot vatten för 8 000 pe (personekvivalenter) och är dimensionerat för ett flöde på 190 m3/h Orresta avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: 1980-50-006 Kommun: Västerås Kommun Verksamhetsbeskrivning Organisation Inom Mälarenergi är det AO Vatten som sköter VA-verksamheten. Detaljer kring organisationen finns i miljörapporterna för Skultuna och Kungsängen. Verksamhetsområd B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. C-anläggningar. C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen

Miljörapport 2015 Nykvarnsverket i Linköping Förenklad Emissionsdeklaration för år 2015 . Verksamhetsutövare: Tekniska verken i Linköping AB (publ) anslutna till Nykvarnsverket utan är anslutna till mindre avloppsreningsverk: Björkeberg, Gammalkil, Nykil och Västerlösa Miljörapport 2013 Björklinge avloppsreningsverk - 5 - à 10 m 3 placerade i källaren. Tankarna är invallade och försedda med nivågivare samt glasrör fö Miljörapport för år: 2012 Textdel Verksamhetsutövare Namn Falköpings kommun Org.nr 21 20 00-17 44 Anläggningens namn Stenstorps avloppsreningsverk Länsstyrelsens anläggningsnr 1499-1159 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan p 3 3 Verksamhetsbeskrivning........................................................................................................ 3 3.1 Organisatio

MILJÖRAPPORT för år: 2010 - Kalmar kommun

avloppsreningsverk återfinns numera i bilaga 6 i Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport, NFS 2016:8. •Bedömningsunderlaget för Max-GVB ska redovisas •Säg till verksamhetsutövarna att de ska beräkna Max-GVB 1 Avloppsreningsverket är inte byggt för att ta hand om sådana ämnen på ett bra sätt. Häll inte ner fett i avloppet. När man steker mat så bildas en del fett som blir kvar i stekpannan. Fettet ska man inte hälla direkt i avloppet Strävlidens avloppsreningsverk är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Strävliden har tillstånd för att ta emot en belastning av 20 000 pe (personekvivalenter). Stenungsunds kommuns planer att växa i antal invånare medför att Strävliden inte kommer kunna ta emot det avloppsvatten som en ökad befolkning medför Hitta information om Sollefteå kommun Avloppsreningsverk Hågesta. Adress: Hågestaön 6, Postnummer: 881 31. Telefon: 0620-68 21 .

Video: Avloppsreningsverken - Vaxjo

Boråsarnas nya avloppsreningsverk på Sobacken stod klart under 2018 och släpper ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. För många är det självklart att kunna spola utan problem men ett avloppsreningsverk är en viktig del av infrastrukturen och kapaciteten avgör om staden ska kunna fortsätta att utvecklas och expandera MILJÖRAPPORT 2007 Kullaviks avloppsreningsverk Kungsbacka kommun. BILAGOR. 1 Anslutning och ledningsuppgifter. 2 Inkommande avloppsvatten. 3 Bräddning och bräddningsmängder. 4 Bräddningsuppgifter från ledningsnätet. 5 Bräddning vid avloppsreningsverket. 6 Utgående vatten. 7 Rens och slammängder. 8 Slamanalyser. 9 Kemikalier. Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2011 . 1 (19) MILJÖRAPPORT . Grunddel. För Kvidinge avloppsreningsverk(1277-50-002) år: 2011 version: 1. UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Organisationsnummer: 556765-3786. UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: 1277-50-002.

Avloppsrening - Haninge Kommu

Roslagsvatten har hand om 21 avloppsreningsverk i våra 5 kommuner. Förutom våra egna verk, sköter vi också driften av ytterligare 3 stycken Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se. Lidköpings kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping vid Vänern När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer MILJÖRAPPORT Grunddel För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2018 version: 5 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Eskilstuna Energi & Miljö AB Organisationsnummer: 556458-1907 UPPGIFTER OM VERKSAMHETE

SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen - Revision 92

MILJÖRAPPORT Grunddel För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2018 version: 3 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Sevab Vatten Organisationsnummer: 556527-5764 UPPGIFTER OM VERKSAMHETE Miljörapport 2017 Kvidinge avloppsreningsverk, Åstorp . Kvidinge avloppsreningsverk Lokalisering Anläggningen ligger på fastigheten Kvidinge 1:20 i Åstorps kommun. Reningsprocessen Spillvattet på Kvidinge avloppsreningsverk renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt VA SYD Miljörapport - Södra Sandby avloppsreningsverk 2016 | 12 avgaser från transporter av råvaror och slam kan också förekomma. Verksamheten bedöms inte ha negativ påverkan på människors hälsa. Verksamhetsförändringar under året Inga verksamhetsförändringar har skett under året MILJÖRAPPORT Grunddel För Klagshamns avloppsreningsverk(1280-50-003) år: 2017 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: VA SYD Organisationsnummer: 222000-2378 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: 1280-50-003 Anlaggningsnamn: Klagshamns avloppsreningsverk Postnummer: 218 54 Ort: KLAGSHAMN Besöksadress för. Miljörapport 2018 Rya Kraftvärmeverk Diarienummer: 10-2019-0003 Sammanfattning I den värmecentral och Göteborgs avloppsreningsverk, i nordväst finns Rya skog och söder om anläggningen ligger Göta älv. På övriga sidor om kraftvärmeverket finns oljedepåer

Nu måste vatten som kommer in till avloppsreningsverken kontrolleras genom provtagning. Samtidigt uppdateras föreskrifterna för miljörapporter, och ska börja gälla från och med 2018 2017 års miljörapport Strängnäs reningsverk Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 1. Verksamhetsbeskrivning efter behandling i Strängnäs avloppsreningsverk. Tillstånd meddelas för en maximal anslutning av 50 000 pe till avloppsreningsverket. 1998-05-11 Länsstyrelse Nedan hittar du miljörapporterna från 2017. Enskilt avlopp. För dig som har enskilt avlopp kan Miljö & Hälsoskydd svara på frågor. Mer information om detta får du under rubriken Enskilt avlopp Miljörapport m.m. 31 § En miljörapport ska innehålla 1. uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer, och 2. de uppgifter i övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 47 a §. Förordning (2010:953) Miljörapport för år 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Stenungsunds kommun Org.nr 212000-1298 Anläggningens namn Strävlidens avloppsreningsverk Länsstyrelsens anläggnings nr 1415-117 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsaklig

Välj område, verksamhetsområde eller anläggningar av de som listas i fälten under respektive rubrik i registerformuläret. Det går att välja flera val inom varje fält och att kombinera val under flera rubriker. > Klicka på länken Fler alternativ under fältet med rubriken anläggningar så kommer två fält fram där du kan söka anläggningen utifrån dess organisationsnummer och. Avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Spillvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter kan tas emot under vissa förutsättningar. Villkor för utsläpp av renat avloppsvatten fastställs genom miljötillstånd MILJÖRAPPORT ÅR 2017 för den allmänna avloppsanläggningen i Järfälla kommun Sammaställd av: Anna Sundén Strumpinfodring av en dagvattenledning i Skälby. avloppsreningsverk i Bromma och upattningsvis ca 0,8 miljoner kbm spillvatten levererats till Käppala Miljörapport för år 2012 Textdel Verksamhetsutövare Namn Falköpings kommun Org.nr 21 20 00-17 44 Anläggningens namn Avloppsreningsverket Hulesjön Länsstyrelsens anläggningsnr 1499-1157 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan p Bolaget är uppdelat i två verksamhetsområden med gemensam administration: Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Vatten & Avlopp består av tre sektioner; Produktion, Und

Kommunalt avlopp - Svedala kommu

Miljörapport 2015 Oxelösunds Avloppsreningsverk. Innehållsförteckning sid A. Administrativa uppgifter Anläggning 2 Huvudman B. Verksamhetsbeskrivning 3 Från avloppsreningsverket pumpas avloppsvattnet (1 800 m) till en fördelningsbassäng vid våtmarkens inlopp Avloppsreningsverken • Genomgång av mottagarregister, analysprotokoll och miljörapport för år 2015-2017, först enskilt på kontoret och sedan ute på avloppsreningsverken med representanter för respektive kommun. • Inspektion av slamhanteringen på plats ute på verken. Mellanlagring av slam . Vi besökte mellanlagringsanläggningarna Miljörapport Ryaverket 2016 ver. 1.2 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Karl-Emil Videbris, 2017-03-24 Gryaabrapport 2017:2 . Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna VA-Konsulten Telefon E-mail Magnus Aronsson AB 070-307 87 75 magnus.aronsson@vakonsulten.se Granitvägen 28 Org.nr Bankgiro 653 50 Karlstad 556862-6187 785-0704 Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerad

Källby avloppsreningsverk - VA SY

För avloppsreningsverk är dock endast data för stora reningsverk (över 100 000 pe) tillgängliga i Utis. Utsläppsdata från avloppsreningsanläggningar och vissa större industrier sammanställs även som officiell statistik, Utsläpp till vatten och slamproduktion - Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri och publiceras som ett statistiskt meddelande vartannat år Lindesberg.se Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp, samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden

Avloppsreningsverk - Avlopp uppsalavatten

BAT-slutsatser, förbränning av avfall samt avloppsreningsverk och slam). Sammanfattning Denna miljörapport omfattar avloppsverksamheten inom Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA). Stockholm vatten och avfalls verksamhetsområde omfattar Stockholms Stad samt Huddinge kommun sedan 1997 Avloppsreningsverk och slam samt Djurhållning. • När det gäller generell information om hur uppgifter ska rapporteras i miljörapportens grunddel och emissionsdel hänvisar vi till den användarinstruktion som finns på SMP-förvaltningens hemsida Att ha friskt dricksvatten tillgängligt i kökskranen 24 timmar om dygnet sker inte av sig självt. Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och i Lysekil är det LEVA som sköter hela kedjan - från att råvattnet hämtas i vattentäkten till att avloppsvattnet renats och lämnats tillbaka till havet

Rimbo avloppsreningsverk - Norrtälje Kommu

avloppsreningsverk samt avloppsledningsnätet i Stockholms kommun. Siffrorna i rapporten är huvudsakligen hämtade från Stockholm Vatten VA AB:s miljörapport för 2011. Resultatet för 2012 är ännu inte sammanställt. Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Miljörapport 2018, Torekovs reningsverk 3 Verksamhetsområde Torekovs avloppsreningsverk tillförs kommunalt och industriellt avloppsvatten från tätorterna Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv samt från de mindre orterna Hov, Rammsjö, Killebäckstorp och stora delar av den kustnära bebyggelsen mellan Stora Hult och Torekov Huskvarna avloppsreningsverk - Jönköpings kommu 2016-03-29 . Miljörapport 2015 . Köpings kommun . Norsa avloppsreningsverk . och . Norsa slamfilteranläggnin

Sjölunda avloppsreningsverk - VA SY

MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ekebro avloppsreningsverk (Bju(1260-50-001) år: 2013 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFsk Se senaste årets miljörapport. Dagvatten avleds i ett separat ledningsnät, som inte går till avloppsreningsverket. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från fastigheterna. Fakta om vatten- och avloppsledningsnätet i Bollnäs kommun

Broschyr Ellinge avloppsreningsverkStefan Simonsson - Miljöhandläggare - Länsstyrelsen Skåne

Nora kommun planerar att investera i ett nytt avloppsreningsverk och en ny skola för upattningsvis en halv miljard, eller i närheten av vad kommunen kostar under ett år att driva. Sug på karamellen Halv miljard det är mycket pengar, när vi är en så fattig kommun att det inte dröjer länge förrän skattehöjarspöket visar sig för deras verksamhetsår 2017. Miljörapporterna har granskats enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för miljörapporter och i år har vi haft särskilt fokus på att verksamhetsutövaren kommenterat hur de uppfyller villkoren i sitt tillstånd. Avloppsreningsverken MILJÖRAPPORT JÄMSHÖGS AVLOPPSRENINGSVERK ÅR 2012 Innehållsförteckning A. Grunddel Uppgifter om verksamhetsutövaren Uppgifter om verksamheten Kontaktperson för anläggningen Juridiskt ansvarig av miljörapport B. Textde redovisas i miljörapport. 3 Uppstår olägenheter av anläggningen eller utsläppet bör erforderliga förbättringar vidtas. Villkoret uppfylls. 5. VAD ANMÄLAN AVSER Anmälan avser en kapacitetsutökning vid Mellansjö avloppsreningsverk från nuvarande dimensionerande anslutning om 800 pe till 1 600 pe, med samma haltvillkor som tidigare. Miljörapport för år 2018 Arbrå Reningsverk Arkiveras: Digitalt i SMP Datum 2019-02-25 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2019 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2019-003 Sida 4/25 Textdel - Huvuddelen av miljörapporten 1. Verksamhetsbeskrivning Avloppsreningsverket renar vatten från tätortern Miljörapport för år: 2015 Textdel Verksamhetsutövare Namn Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun Org.nr 1421200-1439 Anläggningens namn Älvängens avloppsreningsverk Länsstyrelsens anläggningsnr 1440-1007 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan p

 • Food pharmacy kokboken rea.
 • Panglao att göra.
 • Philips 65pus7502/12.
 • Prokaryote.
 • Träningsresor 2018.
 • Nasa gov home.
 • Bong ab.
 • Fårticka rensa.
 • The bachelorette season 13 wiki.
 • Flashback vpn openvpn.
 • Hur är island.
 • Uber los angeles price.
 • Jumbo the elephant.
 • Sql utbildning distans.
 • Får inte lägenheten såld 2017.
 • Golfpaket båstad.
 • Kristian ulvaeus.
 • Whg.
 • Grattis på födelsedagen tårta.
 • Joe hill ethan king.
 • Kalorier öl.
 • Norrtäljeanstalten rymning.
 • Gpu stress test online.
 • Hyresrätt gränna.
 • Fusion väte.
 • Bly farligt.
 • Modern version romeo and juliet.
 • Veet hårborttagningskräm farligt.
 • Miesbacher merkur fotostrecke.
 • Jidder slang.
 • Tlc waterfalls lyrics.
 • Hur länge gäller sambolagen efter separation.
 • Nilesat frequency.
 • Shiitake recept vegetarisk.
 • Lägga till miniatyrer google chrome.
 • Hög sänka symtom.
 • Beetlejuice green.
 • Årets konditor 2017.
 • Blocket längdskidor stockholm.
 • Tanzschule hohmann zumba.
 • Bullcart maibrunn.