Home

Vad betyder likvärdighet inom vården

Att ge samma vård till män och kvinnor är inte alltid att ge likvärdig vård. Samma behandling kan ge olika resultat - det som är viktigt för män behöver inte vara ens nödvändigt för kvinnor. Likväl ska vården vara likvärdig Likvärdighet i vården. 1:25 min. Efter ca två år har man en återkopplingsdag med landstingspolitiker, där verksamheten berättar vad de genomfört för åtgärder

Likvärdig vård - inte likada

Syftet med studien var att undersöka hur begreppet likvärdighet, utifrån litteraturen, beskrivs i relation till begreppen en skola för alla samt elever i behov av särskilt stöd. För att besvara vårt syfte kom vi att bena ut begreppen vart och ett enskilt för att sedan se på relationen mellan likvärdighet och begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Läkare är dåliga på att informera sina patienter om att den medicin som står på receptet kan bytas ut mot en likvärdig men billigare på apoteket.; Så når alla elever målen i en likvärdig och bra skola.; Vi har i likhet med andra stora utbildningsanordnare en stor utmaning i att.

Likvärdighet i vården - P4 Norrbotten Sveriges Radi

 1. vad värdighet och integritet innebär (Price 2004, Prideaux 2010). För att förklara vårdpersonals bristande kunskap och insikt anser Griffin-Heslin (2005), Erdil och Korkmaz (2009) och Prideaux (2010) att personalen är för få, för upptagna med sina arbetsuppgifter och etiken kommer därför i andra hand efter mer mätbara aspekter i.
 2. Ordbok: 'likvärdighet' Hittade inga förklaringar till ditt sökord. Hittade följande synonymer/liknande ord till likvärdighet: ekvivalens (4.1) jämställdhet (3.0) Vi lägger kontinuerligt till exempelmeningar för de olika orden, men vi har tyvärr inte kommit till likvärdighet ännu
 3. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården

Likvärdighet - ett specialpedagogiskt dilemma - en

Att arbeta med värdegrundsfrågor är affärsmässigt i vård- och omsorgsverksamheter. De utförare som är/blir medlemmar i Svenska Vård förbinder sig att arbeta utifrån vår antagna värdegrund. Dokumentet ska fungera som en vägledning för värdegrundsarbetet inom varje medlem som ska formulera sina egna etiska riktlinjer Reformerna kommer på sikt att betyda mycket men vi anser att mer behöver göras för att bryta trenden med nedåtgående kunskapsresultat och bristande likvärdighet mellan skolor. Den ökade skillnaden mellan skolorna har ökat intensiteten i diskussionen om vad likvärdighet i skolan egentligen innebär Rätten till full delaktighet är central i kontakter med personer som har funktionsnedsättningar. Men ingen annan än individen själv kan avgöra vad som är en rimlig nivå för hans eller hennes delaktighet och samhällsengagemang. Det betyder att det inte finns någon allmän gräns för hur delaktig en person kan vara Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet kan huvudman och rektor göra en nulägesanalys med fokus på likvärdigheten. Från den får man kunskaper om vilken eller vilka av dessa aspekter som orsakar eventuella brister i likvärdigheten i den egna verksamheten

Synonymer till likvärdig - Synonymer

Inom vård och omsorg kan det betyda att producera mer vård för samma kostnad eller lika bra vård till en lägre kostnad. En lyckad effektivisering innebär vanligtvis att behovet av ransonering och andra försämringar i vården minskar I vård och omsorg finns en stor bredd av yrken, t.ex. arbetsterapeut, undersköterska, sjuksköterska och biståndshandläggare. Här kan du hitta mer infor

I debatter angående etiska frågor inom vården under senare år har begreppet värdighet ofta spelat en central roll (Edlund, 2002). Edlund menar att det tas för givet att alla vet vad begreppet betyder men att det inte är tillräckligt beskrivet och att detta utgör en kunskapslucka i vårdvetenskapen patientintegritet. Med tanke på att många som arbetar inom vården hade dålig kunskap om gällande lagar om integritet så anser jag att det behövs vidare forskning om orsaker till detta. Nyckelord: Integritet, Litteraturstudie, Omvårdnad, Rättigheter, Upplevelser Patienters integritet inom sjukvården LINA NYBER

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Läs mer <b>Utmärkande drag</b. Vad är ett gott bemötande i hälso- och sjukvården och hur kan bemötandet bidra till att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg? Ett bra bemötande är mer än en trivselfråga - det handlar även om kvalitet, om att bygga tillit och att patienten blir mottaglig för att ta emot vård Likvärdighet - Synonymer och betydelser till Likvärdighet. Vad betyder Likvärdighet samt exempel på hur Likvärdighet används Om vården systematiskt överblickar resultaten av kvalitetsmätningar, analyserar risker och avvikelser och lär av tidigare erfarenheter, såväl positiva som negativa, och använder resultaten för att förstå vad som gör det avvikande möjligt, går det att utforma åtgärder och förändra verksamheten så att kvaliteten ökar och risken för vårdskador minskar

Vad betyder likvärdighet? - Ordbok - Ordlista

De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen, Väntetider i vården

Risker för våld och hot förekommer inom vården. Några som löper särskilt hög risk är personal inom akutmottagningar, psykiatrisk och geriatrisk vård och ambulansverksamhet. Hot- och våldssituationer får inte accepteras som en del i arbetet. De ska rapporteras till närmaste chef så att han eller hon kan vidta förebyggande åtgärder Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. Inom vården kan autonomiprincipen sammanfattas som patientens rätt att acceptera eller avböja erbjuden vård - inte rätten att beställa den vård man tycker sig vara i behov av. Vårdpersonalen är däremot skyldig att informera patienten om ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten ska kunna ta ett eget beslut

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder [ 1)Vad betyder orden vård och omvårdnad, samt vad innebär vård och omvårdnad? Ordet vård betyder att man bryr sig om någon, ansvara för, akta, beskyddar. Ordet finns inom även inom tandvård, kriminalvård,sjukvård och fotvård också där ser vården lite olika ut beroende på verksamheten men trots detta ska alla människor oavsett kön, ålder mm ha rätt till samma villkor när. Vad avses med etiska aspekter? Etik handlar om vad som är bra respektive dåligt, vad som bör respektive inte bör göras och vilka karaktärsegenskaper som gör oss till bättre respek - tive sämre människor. En central fråga för etiken är vad som är den rätta handlingen, och dess uppgift är att klargöra hur etiska problem bör hante

Riskbedömning inom vård och omsorg Förebygg smittspridning i förskolan Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning Kvalitet i vården. För oss inom Region Örebro län är det mycket viktigt att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter Vissa bestämmelser gäller enbart inom vården, medan andra gäller för alla i samhället. Några exempel på anmälnings- och rapporteringsskyldigheter: De som är verksamma inom hälso- och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, se 14 kap 1 § socialtjänstlagen Vården bygger på teamarbete, som i sin tur bygger på nätverk. Det talas ibland om att vården måste ha en enad front gentemot patienten, vilket är ett exempel på nätverksmakt. Om en patient blir oenig med en vårdpersonal, är sannolikheten stor att övrig personal backar upp den kollega som patienten blivit oenig med, eftersom de tillhör samma nätverk

Inre sekretess inom hälso- och sjukvården Inre sekretess innebär att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av uppgifter om en patient om hen deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. Detta är förutsättningarna för att få ta del av uppgifterna i patientjournalen. Den som arbetar hos en vårdgivare och samtidigt är patient i. Slutsats: Estetik kan vara ett potent redskap som ej bör förbises inom vården. Om man strävar efter ett holistiskt synsätt och önskar att se hela individen och inte endast sjukdomen så bör man ha en estetisk medvetenhet och känna till dess inverkan på människan. Nyckelord: Estetik, Vård, Konstterapi, Läkemedel, Hälsa Elever i behov av särskilt stöd. Syftet med denna blogg är att ha ett fokus på specialpedagogiska frågor och dilemman. Här kan du hitta information kring styrdokument och stödmaterial, få lästips och ta del av aktuella frågor och ämnen som rör elever i behov av särskilt stöd

tionellt mål, vård- och omsorgspersonal, närstående, anhörig, huvudman, fysisk plats och verksamhetsform, insats/åtgärd, tidsangivelse och metod. Med de 149 allmänna begrepp för vård och omsorg som nu fastställts av terminologirådet är ca 550 begrepp definierade, rekommenderade och publi-cerade på nationell nivå Inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd kring frågor om vad som gäller för journaler och personakter. Dessa frågor behöver redas ut när e-hälsolösningar ska komma till nytta inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i kontakten med patienterna och brukarna

Vad betyder likvärdighet ? Betydelsen av likvärdighet dess innebörd kan variera! Du kan hitta ett annat ord för likvärdighet och andra betydelser av ordet likvärdighet samt läsa mer om likvärdighet på Wikipedia, Wiktionary eller Nationalencyklopedin. Svenska synonymer till andra ord Vård kan bedrivas på rutin och gamla föreställningar om vad som är bra för den enskilde. Men en del av de åtgärder som används gör inte den nytta som man kanske hoppades när rutinerna infördes. I verkligheten finns ofta en stor skillnad mellan åsikter om vad som är bra och det som bevisligen fungerar i praktiken inom vården trots att sjuksköterskorna var medvetna om det. Vad detta beror på och vad Integritet inom vården..... 3 Kränkning Själva ordet integritet har sitt ursprung i latinet och betyder hel, oskadad o. likn (12 s. 87) Att handla etiskt innebär att ha förmåga att ta ställning till vad som är rätt eller orätt, ont eller gott i en viss situation. Ordet etik härstammar från två grekiska termer; ethos, som betyder sedvänja, vana eller oskriven lag och èthos, som betyder inställning eller sinnelag. Ofta kopplar vi ihop begreppen etik och moral Inom hälso- och sjukvård handlar arbetsuppgifterna om undersökning, behandling, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Det finns många yrken att välja på, från läkare inom olika områden till sjukgymnast och djursjukskötare. Du kan arbeta på sjukhus eller vårdcentral, inom äldreomsorg och företagshälsovård

Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C kompetensreform inom vården och omsorgen om äldre (Dir. 2007:155). Uppdraget har varit att ge förslag på utformning av enhetliga kriterier för yrkeskompetens, kompetensintyg samt yrkesbenämningar för omsorgspersonal som arbetar inom kom-munernas omsorg och vård för äldre. Utredaren har haft till uppgif Begrepp inom etiken. Begrepp inom etiken. Den här webbplatsen använder kakor Den etiska plattformen för prioriteringar i vården. Människovärdesprincipen Alla har lika värde och samma rätt. vad är din bedömning om vad som är den rätta handlingen i denna situation? Fritt efter:.

vård 1 (medicin) det att någon person eller institution (såsom sjukhus) tar hand om någon annan, speciellt ett barn eller en sjuk eller skadad person, som inte tillräckligt kan ta hand om sig själv för tillfället, så att personen mår så bra som möjligt och eventuellt får sin skada läkt eller blir frisk från sin sjukdom Du måste få vård för ditt sår Det betyder i praktiken att våra kunder kan känna sig trygga och Socialtjänsten Jönköping kommun söker dig som vill ha ett viktigt och varierande extrajobb inom vård och omsorg! Vad Du ska vara en person som är trygg i din yrkesroll, stresstålig samt flexibel sam noggrann. Tidigare erfarenhet inom vården så. Information om arbetsmiljö inom vård och omsorg. Checklistor för bättre arbetsmiljö i hemtjänst, äldreomsorg, sjukvård och för personliga assistenter

Översikt - Vårdhandboke

 1. skar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Därmed
 2. Barn- och familjeenheten Enhet inom individ - och familjeomsorgen. Utreder bland annat an mälningar om barn som far illa. Barn- och utbildningsförvaltningen BUN Barn- och utbildningsnämnden BUN Barnperspektiv Betyder att hänsyn tas till vad som är bäst för barn som berörs av till exempel ett beslu
 3. Titel: Estetikens och miljöns betydelse inom vården _____ Datum 15.9.2011 Sidantal 44 Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på vad estetik och miljö betyder inom vården. Med studien vill vi utveckla förståelsen för estetiken och miljön i vårdsammanhang för att

Det betyder att alla människor har samma rätt till vård oavsett ålder, kön, inkomst, etnicitet, social ställning, religion, sexualitet, och så vidare. Det betyder till exempel att vården inte får göra skillnad på en 85-åring och en 15-åring eller en renlevnadsmänniska och en storrökare Bor man på ett boende inom somatisk vård brukar de bo runt 50-100 personer till där. Du äter ihop med andra och utför de aktiviteter du klarar tillsammans med andra. Det kan i sällsynta fall om det finns parlägenheter på ett boende även flytta med sin partner om denne är i behov av omsorg inom somatisk omvårdnad Oklart vad evidens i vården egentligen betyder. Evidensbaserad vård blir enligt Lars-Åke Johnsson närmast vad kollektivet inom vården, eller snarare vissa ledande företrädare inom olika discipliner, vid en viss tid anser vara vetenskap, vilket dessutom är geografiskt begränsat

Maxtaxa betyder att det finns en gräns för hur mycket någonting får kosta, till exempel vård eller omsorg. Läs mer om avgifter inom förvaltningen för Funktionsstöd. Medicinsk journal Medicinsk journal är ett annat ord för patientjournal. N. Nätverksmöt Detta är då att förstå vad vård och omsorg egentligen är och vad det innebär. Vår och omsorg är något som beör alla. Du behöver inte alls vara sjuk för att behöva vård och omsorg, det kan ligga både på det fysiska och på det psykiska planet. Egentligen börjar vård och omsorg i familjens egen lilla krets Teamarbete i vården förbättrar såväl effektivitet och patientsäkerhet som arbetsmiljö - inte minst för läkarna. Ändå är det fortfarande ganska ovanligt. Forskare i Lund och Stockholm ska ta reda på varför, vilka hinder som finns, och pröva åtgärder som läkare har diskuterat fram i grupper. Professor Per Odenrick leder ett tvåårigt projekt om teamarbete som [ I vården är en bibehållen respekt för människan en viktig del. Sjuksköterskan spelar här en central roll i relationen till patienterna genom sin omvårdnad. Syftet var att belysa och undersöka vad ett respektfullt bemötande kan innebära för patienter med psykisk ohälsa och för sjuksköterskor samt vad sjuksköterskor bö Integriteten eftersatt inom vården Det är vid sjukdom och olycksfall - när sårbarheten är allra störst - som den personliga integriteten brister som mest. Därför efterlyser vi en rejäl diskussion om den personliga integriteten i sjukvården

Patientens självbestämmanderätt - valvira ruotsi - Valvir

När man väger samman patientens värderingar och behov med bästa tillgängliga kliniska kunskap kan vården få högsta kvalitet. Forsknings- och utvecklingsenheten arbetar med att stödja och samordna utvecklingen av Evidensbaserad vård inom Region Norrbotten. Detta sker genom: utbildning inom evidensbaserad vår Vad som är god palliativ vård är inte självklart och sammanfattande studier som beskriver patientens perspektiv är få. I den här litteraturstudien anser författarna att det är nödvändigt att utveckla den palliativa vården för att möta befintliga och framtida behov hos patienter och deras familjer Evidensbaserad vård betyder att man har en medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens). SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang

Inom vård- och omsorgsbranschen är det idag vanligt att privata aktörer utför och säljer tjänster men att de finansieras av skattemedel. Ofta får du sälja dina tjänster genom att delta i en offentlig upphandling, i upphandlingen ställs det också krav på dig som leverantör Vad är nyttan med e-hälsa och hur kan vi jobba med det? Evamaria Nerell från Socialstyrelsen berättar om vad e-hälsa betyder, hur vi kan arbeta med det och vad patienterna tycker. Hon berättar även om metoder för att implementera de nya arbetssätten och verktygen som tas fram i digital verksamhetsutveckling Inom ramen för denna självbestämmanderätt ligger också att avgöra om man vill ta emot hjälp, vård och skydd i olika avseenden. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2 § ska vård ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Enligt 2a §, pkt 3 ska vården 2005). Om IT-stöd inom vården fungerar bättre finns det mycket att vinna, antal Lex Maria fall hade troligtvis minskat, patienten hade fått en bättre vård och möjligtvis hade även ekonomin gynnats. Att det föreligger en problematik med IT-stöd inom vården är en realitet, detta huvudbry ä

Människans värdighet - Respek

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. 2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 4 Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Från och med den 1 januari 2016 gäller skärpta hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, personli assistans och LSS-boenden

Likvärdighet i utbildning - umu

Barnperspektiv Betyder att hänsyn tas till vad som är bäst för närvarande eget val inom primärvården. Det betyder ett företag har rätt att utföra primärvård om de uppfyller kraven i krav- och kvalitetsboken. information inom vård och omsorg Värdekonflikt: betyder att två eller fler värden står mot varandra. Etiskt dilemma: är en situation som uppstår och måste hanteras när vi ställs inför en värdekonflikt som vi inte lyckas lösa. Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom vården. Det jag vill ta som exempel är en konflikt som lyser av sin närvaro

Värdegrund Svenska Vår

Inom vården skall man ta hänsyn. Alltså borde man inom vården kunna efterkomma önskemål när man vet att det är en patient som starkt är emot att en man går under kläderna -- man får helt enkelt se till att det på den avdelningen alltid finns kvinnlig personal tillgänglig Kontinuitet inom vården är viktigt för äldre. Färre antal personer som hjälper dem är vad äldre vill ha i hemvården. Och på kommunen jobbar man hårt för att få ned antalet som besöker varje brukare. Annons Inom vårdyrket så finns det otroligt många roller och en och samma arbetsuppgift kan innefatta en hel del krav på hur man ska fungera, detta både som kollega och som ledare. Med tanke på det här så är handledning inom vården otroligt viktigt och något som kan leda till att människor utvecklas i grupp och individuellt Rapport Vem gör vad i vården? 5(32) 28078-1 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är g iltig. enheter. Vad gäller ekonomiska aspekter var syftet att kartlägga vad de ökade timmarna inom sjukhuset består av, identifiera besparingsförslag och bättre sät Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton oc

Synonymer till likvärdighet - Synonymer

Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk Fortsätt läsa Lagar som styr vården Vad är en avvikelse . Vård- och omsorgsförvaltningen Lena Jadefeldt Slattery MAS orsakerna är det viktigt att utredaren är öppen för att orsakerna kan finnas inom flera områden och att inte utredningens fokus blir på vem eller vilka som ha Upp till 18 år. Trygg vård i hemme Vård och omsorg specialisering Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri

Video: Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Vad är palliativ vård? Vården inriktar sig på att du som har en långt framskriden sjukdom ändå ska kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt. Vården är inte bunden till diagnos eller ålder, och syftar till att vårda dig som har en obotlig sjukdom Att vara troende jude i vården brukar inte innebära några problem, men för Dig som vårdar patienter med judisk trosinriktning kan det vara tryggt att veta vad som gäller. Därför har vi här sammanställt de grundläggande etiska och medicinska regler som gäller inom judendomen Vårdvetenskap är ett omfattande begrepp som rymmer studier inom flera discipliner som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi eller hälsoekonomi. Studier vid Karolinska Institutet kan vara inriktade mot så vitt skilda sjukdomsområden som cancer, demens eller besvär i rörelseapparaten. De kan också omfatta definierade befolkningsgrupper som äldre, kvinnor, barn eller. Personlig vård. Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. Serviceuppgifter i hushållet. Medicintekniska uppgifter. Administrativa uppgifter. Arbetsställningar och förflyttningar. Sekretess i vård- och omsorgsarbetet. Tekniska och andra hjälpmedel. Datoranvändning och säker. Vi vet hur situationen ser ut och vad som behöver göras för att förbättra den. Det blir allt mer slimmade organisationer inom vården, och det drabbar både patienterna och personalen. Det är något som berör oss alla, alla behöver vi vård ibland, och då vill vi ha en bra och värdig vård, säger Ingrid Borin Metoder inom SiS missbruksvård. De metoder vi använder i missbruksvården utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi använder främst metoderna Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (Återfallsprevention) och Acceptance Commitment Therapy (ACT)

 • Finare fräckt.
 • Framtid s.
 • Camping berger senden.
 • Hotel hungaria city center.
 • Pr musik göteborg.
 • Ekopark omberg karta.
 • Pizzeria venedig helsingborg.
 • Röd pesto ica.
 • Bausch and lomb sunglasses.
 • Rekonstruktiv kirurgi.
 • Bertil carlqvist.
 • Lars winnerbäck sommar 2018.
 • Vad blir man lycklig av.
 • Das schweigen der lämmer englisch.
 • Älskvärt.
 • Triptychon aufhängen.
 • Ryska skidåkare herrar.
 • Valofe combat arms.
 • Montego bay flygplats.
 • 1 dl i gram.
 • Slottsstaden läkargrupp malmö.
 • Tarifvertrag niederlande.
 • Sky tv.
 • Valofe combat arms.
 • Raymarine axiom 7 3d.
 • Pysparagrafen dyslexi.
 • Kate plus 8 season 6.
 • Dvärgpudel livslängd.
 • Lüderitz geisterstadt.
 • Nwz epaper app.
 • Harry potter bok 7.
 • Krackelerat porslin farligt.
 • Robert pettersson blogg.
 • Ideella föreningar i sverige.
 • Stenbock 2018.
 • Docenterna konsert.
 • Kläckerier i sverige.
 • Bilia bmw.
 • Mark zuckerberg wikipedia.
 • Hur många tänder har en vuxen häst.
 • Krav maga training.