Home

Nya kommunallagen 2022 725

Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2018:135 Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1350 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-12-15: 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten: Kommuner och landsting: 1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting Du är här: SFS / 2017 / 700-799. Sök i dokumentet. SFS 2017:725 Kommunallag. 170725.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017:2017:725 -Riksdagen Sida 7 av 54 ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Ledighet från anställning 11 Kommunallagen.

Kommunallag (2017:725) Kommunallagen <kgp:announced>Utkom från trycket den 4 juli 2017</kgp:announced> utfärdad den 22 juni 2017. Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft Kommunallagen utgör helt enkelt en sorts grundlag för Sveriges kommuner och landsting/regioner. Tydligare rollfördelning mellan tjänstemän och förtroendevalda. Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) har trots likheter med sin föregångare delvis fått en ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetligare begreppsbildning Kommunallagen (2017:725). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Kommunallag (2017:725) Lagen

Den nya kommunallagen. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla. En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster) Uppdaterad arbetsordning och reglement En ny kommunallag Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag Dnr 1512-2017-1.1. Sida 2 (3) Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here. ta ställning till vilka beslut som fattats med stöd av delegation som ska anmälas. Ärendet I den nya kommunallagen föreskrivs en ny ordning gällande anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation. Den tidigar 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1-4, 6, 8 och 10 §§, 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1, 4 och 6-14 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29 och 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13 För att möjliggöra insyn och uppföljning krävs att ramverket präglas av tydlighet och en klar ansvarsfördelning. Förslaget till ny kommunallag har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och begreppsbildning och är anpassad till att skapa utrymme för framtida förändringar

En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då kommunallag (1991:900).. Se artikeln Administration - På gång i regelsystemet och SKL:s cirkulär om nya kommunallagen (länk nedan) för en sammanfattning av de förändringar som den nya lagen innebär.. Syfte: Att reglera kommuners och regioners självstyre. Tillämplighet: Kommuner, kommunalförbund och regioner Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 3 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23.

Kommunallagen Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta regeringens proposition med förslag till en ny kommunallag. Denna nya kommunallag (KL) trädde i kraft den 1 januari 2018 och har SFS-nummer 2017:725. Den präglas av en delvis ny struktur, ett mera enhetligt språk och en mer enhetlig begreppsbildning Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen nedan listade nyheter

2.1. Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725) dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 37 och 38 §§, och närmast före 9 kap. 37 § en ny rubrik av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse. till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslutom särskilt angivna. 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725) dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 37 och 38 §§, oc

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma at SFS 2017:725 2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§. Uppdragets upphörande 6§ Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtro-endevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det. 7§ Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) Sektorarbete,trygghetochomsorg Diarienummer:OAN.2019.63 Datum:2019-03-12 Alekommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-44980Alafors 212000-1439 0303-330000 kommun@ale.se www.ale.s 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare Kommunallagen (2017:725) Författningstext. Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten. Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft Kommunallagen (2017:725) Ändringar (4) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut.

SFS 2018:569 Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) SFS2018-569.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies Lag om ändring i kommunallagen (2017:725) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725). dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,. dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 37 och 38 §§, och närmast före 9 kap. 37 § en ny rubrik av följande lydelse I samarbete med SKLs juridiska avdelning och Helena Linde, kan vi nu presentera den fjortonde upplagan av Kommunallagen - lagtexthäftet Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag (2017:725). Lagen träder i kraft den 1 januari 2018 men du kan redan nu göra din beställning av den nya utgåvan här. Boken kan levererras från vecka 2. Den nya kommunallagen (KL 2017:725) innebär ändå en del förändringar och klargörande i driftnämndernas arbetsordning som framgår av reglementet, bland annat att det av regionfullmäktige ska utses ett presidium, som består av ordförande, 1:e och 2 :e vice ordförande, i varje nämnd. Det reviderade reglementet har ocks

Pris: 563 SEK exkl. moms . 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan Justering av nämndprotokoll. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet (6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL).. Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente). Normalt innebär justering underskrift på protokollets första sida (försättsblad) av ordförande, den ledamot. Nu behöver inte alla delegationsbeslut anmälas. Enligt nuvarande kommunallag ska alla delegationsbeslut anmälas, vilket innebär en administrativ belastning för nämnderna. Det är bland annat denna reglering som förändras i de nya regelverket. I förslaget anges därför att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska. Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

SFS 2017:725 Kommunallag - Lagboke

11 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). I denna rekommendation betyder: delårsperiod - tid från och med räkenskapsårets början till och med utgången av den aktuella rapportperioden; kommun - kommun, landsting och kommunalförbund; kommunal koncern - kommunesnlamml it ans med de kommunala koncernföretagen (2 kap. 6 § LKBR) I kommunallagen (2017:725) används inte begreppet huvudman. Men när en nämnd får en uppgift av fullmäktige bygger kommunallagen på att nämnden har ett ansvar för uppgiften. Nämnderna ska enligt 6 kap. 6

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjli.. kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna är teknikneutrala om inget annat anges. För varje paragraf i dessa föreskrifter och riktlinjer anges om fullmäktige beslutat om paragrafen med stöd av 16 § arkivlagen (AL) eller 3 kap. 9 § kommunallagen (KL). I de fall paragrafen omfattar beslut enligt både arkivlagen och kommunallagen anges. Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgade

Kommunallag (2017:725) Norstedts Juridi

Den nya kommunallagen. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla. En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster) Uppdaterad arbetsordning och reglemen Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuell 2 Kommunallagen 2017:725 6 kap 8 § Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kom-munens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i såd Om fullmäktige inte är beslutfört på grund av att ledamöter och ersättare är jäviga, ska den kommunala centralvalnämnden med iakttagande av 93 § 2 mom. i vallagen på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare för fullmäktigeledamöterna i enlighet med 1 mom. i denna paragraf

Den nya kommunallagen - en sorts grundlag för Sveriges

Kommunallagen (2017:725) Sören Öma

Kommunalrätt - SK

 1. Prop. 2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 2. Delar av den nya kommunallagen är redan i kraft. Men de stora förändringarna kommer att märkas först i juni 2017, när lagen börjar gälla i sin helhet. Den nya kommunallagen flyttar fram kommunalvalet med ett halvt år. Nästa kommunalval hålls i april 2017. - Vi borde egentligen ha haft kommunalaval i oktober 2016, men nu [
 3. FL Förvaltningslagen (2017:900) FOB Förordning om belastningsregister KL Kommunallagen (2017:725) LEB Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) NRF Lag om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap (1988:1321) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) GDPR Dataskyddsförordningen ÖFE Överförmyndarenhete
 4. Av 3 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) tredje stycket framgår att en nämnd får tlllsätta de nämndberedningar som behövs. Den Inrättade kommunstyrelseberedmngen hr en sadan nåmndberedning. Syftet hr att bereda ärenden till Kommunstyrelsen. Sklllnaden mellan beredning och utskott framgår av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag, Sid. 307

En ny kommunallag Proposition 2016/17:171 - Riksdage

ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) - svar på begäran om förklaring avseende kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Som svar på kommunfullmäktiges begäran om förklaring över revisors uttalande som framställts i revisionsberättelse för 2019 avseend Aktuella jävsregler finns i 6 kap. 28 § kommunallagen (2017:725). Beslutet att redovisa kommunens ärendehantering med meta kan Inte anses beröra de enskilda ledamöterna själva på det sätt första punkten i paragrafen anger. Inte heller kan ledamöternas opartiskhet när det gäller att lämna ett svar Sammanfattning SOU 2017:77 24 En förtydligad uppsiktsplikt och en ny rapporteringsskyldighet för styrelsen Enligt nuvarande regler i kommunallagen ska styrelsen ha uppsikt över den verksamhet som kommunen eller landstinget bedriver. Denna uppsiktsplikt omfattar även gemensamma nämnder och kom-munalförbund ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, nämnderna inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet, som innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bland annat att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. I lagtexthäftet ingår även lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Anmälan av delegationsbeslut enligt kommunallagen (2017:725

Kommunallagen (2017:725) anger ramarna för hur styrning ska och får utformas i landsting (region) och kommuner. I kommunallagen regleras bland annat vilka politiska organ som måste finnas. För Västra Götalandsregionen (VGR) innebär det regionfullmäktige och regionstyrelsen Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2018:135 ; Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och ersatte 1991 års lag. Den nya lagen har en ny struktur och ett mer modernt språk (2017:725) framgår att den upphävda kommunallagen (1991:900) fortfarande gäller för överklagande av beslut som har tillkännagetts före den 1 januari 2018. Detta gäller både de processuella och de materiella reglerna (se prop. 2016/17:117 s. 448). Den äldre lagen ska alltså tillämpas i målet. 2017 års kommunallag har i n regleras av kommunallagen 2017:725 (KL). Riktlinjerna behandlar även frågan om bisysslor, det vill säga anställningar, verksamheter eller uppdrag som medarbetare har vid sidan av sin tjänst i kommunen eller inom kommunalt bolag. Bisysslor kan på olika sätt komma i konflikt med den kommunala verksamheten oc Det nya kollektivavtalet innebär en insamlingsmodell där varje medlem bidrar med 530 kronor till potten som sedan fördelas utifrån individuell och differentierad lön. Undersköterskor bidrar till potten med ytterligare 180 kronor (siffror för 2017). Löneökningar 2016-2019: 2016: Övriga medlemmar: 520 kr, undersköterskor: cirka 1020 k

En ny kommunallag - Regeringen

 1. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla. En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster) Uppdaterad arbetsordning och reglement
 2. Den nya kommunallagen. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla. En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster) Uppdaterad arbetsordning och reglemente. DA: 90 PA: 7 MOZ Rank: 6
 3. I samarbete med SKLs juridiska avdelning och Helena Linde, kan vi nu presentera den fjortonde upplagan av Kommunallagen - lagtexthäftet Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag (2017:725). Lagen träder i kraft den 1 januari 2018 men du kan redan nu göra din beställning av den nya utgåvan här
 4. Grundkurs i kommunallagen och ekonomisk förvaltning etc. Riksdagen antog den 17 juni regeringens proposition med förslag till ny kommunallag. 2017 års kommunallag (2017:725) men även mot ny- och omvalda förtroendevalda. Mål och inriktning Deltagarna får en grundläggande genomgång av hela lagen
 5. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5. DA: 8 PA: 95 MOZ Rank: 95. Kommunallag (2017:725) | Lagen.nu lagen.nu. https://lagen.nu/2017:725. Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse.
 6. Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kapitlet i kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. Beslut som rör dig själv. Förutom beslut som berör samtliga kommunmedlemmar fattar kommunen beslut som berör enskilda

Kommunallag - FM

En privat utförare definiera s i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal verksamhet. Kommunala företag inkluderas inte i detta (10 kap. 7 § kommunallagen 2017:725) (KL). När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en priva ny kommunallag övergångs-(2017:725) den (1991:900), KL, över-nya lag målet. laglighetsprövning stånd att ordning innebär lämplighet prövas, upphävas 8 § kan endast tiden ut. kap. 8 § upphävas, om ordning, sig för landstinget, befogenheter, eller lag författning. ställe 2017 från uppdraget som expert och från och med samma dag för-ordnades sektionschefen Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting att vara expert i utredningen. Den 27 november 2017 entledigades Lena Warstrand från uppdraget att vara expert. Experterna har bidragit med värdefulla synpunkter på textutkas

Regeringskansliets rättsdatabase

enligt kommunallagen, överklagande av regionstyrelsens beslut 2020-01-28, § 13, mål nr grunder som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). Grunder; uppdrag att ta fram förslag till ny process för hantering av bidrag till ideell kommunallagens krav på att kommunens medlemmar ska behandlas lika (2 kap 3 § i KL 2017:725) Stockholms stads träffpunkter för människor med psykisk ohälsa är öppna för alla. Det innebär att det inte krävs något beslut från stadsdelsnämnderna att delta i verksamheten. Alla som bor i staden är välkomna till stadens träffpunkter Regeringen lanserade år 2016 idén om ett nytt styrideal för offentlig sektor: (2017:725) 6 kap. 1 § 8 Reglemente för styrelse och nämnder. I den första enhetliga kommunallagen från 1953 motiverades angavs att kommunstyrelsens skulle utgöra styrelse. Jämförelsetabell mellan kommunallagen (1991:900) och förslaget till kommunallag Kommunallagen (1991:900) Förslaget till kommunallag (2017:000) 1 kap. 1 § första stycket 1 kap. 1 § första meningen 1 § andra stycket 1 kap. 2 § 2 § 1 kap. 1 § andra meningen 3 § första stycket 1 kap. 11 Motion från (SD) om uppdatering av författningssamling i enlighet med 8 kapitlet 13§ Kommunallagen gällande arbetsordning för tekniska Dags att skapa en ny modern kvarterspolis. Motion från (SD) om att uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med kommunallag (2017:725) Senaste inläggen. Följ oss på Instagram

Delegationsärenden enligt nya kommunallagen

flerårsplanen ska enligt kommunallagen innehålla mål och riktlinjer för verksamheten som är av 1 Kommunallag SFS 2017:725. Författningssamling Riktlinjer för målstyrning Riktlinjerna för målstyrning ska aktualitetsprövas och vid behov revideras minst inför varje ny mandatperiod Nya kommunallagen klubbad - men riksdagen kräver ytterligare åtgärder av regeringen. Nyheter. Publicerad: 2017-06-22 10:01. Ett av Sveriges alla kommunfullmäktigemöten - i Nykvarns kommun. Foto: Maja Suslin/TT. KU tillstyrkte den nya kommunallag som riksdagen i tisdags klubbade igenom Nya lägstalöner 2018: • Ingen höjning. Nya lägstalöner 2019: • Höjs med 100 procent av märket i januari 2019. Heltid • Alla arbets­givare ska senast 2017 ha arbetat fram en plan tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare på heltid ska öka. Årlig uppföljning fram till 2021. Heltid ska då vara norm vid nyanställning

Kommunallagen - nyheter och ändringar JP Infone

Info- och diskussionsdag om den nya kommunallagen Finlands Kommunförbund ordnar en kursdag om den nya kommunallagen onsdagen den 8 mars 2017 kl. 9-16 på hotell Tropiclandia i Vasa. Under dagen behandlas ändringar i kommunallagens innehåll som träder i kraft 1.6.2017 Teman: - ändringarna som träder i kraft 1.6.201 Boken innehåller användbara jämförelsetabeller mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer. LADDA NER. LÄSA ONLINE. Detta är den femtonde upplagan av Kommunallagen - lagtexthäftet - som innehåller 2018 års kommunallag (2017:725) Enligt kommunallagen ska De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. De ska också kunna lita på att direktören i sina underlag har redovisat om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att t.ex. en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt. Pris: 339 kr. 2020. Pocket. Finns alltid BOKREA. Köp boken Kommunallagen - lagtexthäftet av Helena Linde (ISBN: 9789173453134) hos BookOutlet.s

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan lagen

Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet ska alla kommuner ha en anslagstavla på sin webbplats. Hofors kommuns digitala anslagstavla hittar på på webbplatsens förstasida. Läs.. Det var en skräll i förra årets avtalsrörelse att Kommunal och SKL respektive Pacta tecknade ett treårigt avtal med extrasatsningar utöver märket till undersköterskor. - Nu kan vi fortsätta på samma väg med flera riktade satsningar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande efter att avtalet nu förlängts Grundkurs i kommunallagen Välkommen på utbildning Till förtroendevalda och till 2017 års kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innehåller en hel del nyheter. och chefer, men även mot ny- och omvalda förtroendevalda En ny kommunallag från den 1 januari 2018. Nätverk för hälsa och demokrati den 20 april 2017 Helena Linde, Kommunallagen 2018 Author: Linde Helena Created Date: 4/26/2017 10:39:25 AM.

1 § förvaltningslag (2017:900) - FL:s tillämpningsområde kommunallag (2017:725) ( KL ) prop. 1971:30 s. 331 - myndighetsutövning innebär beslut eller andra åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarn 12 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunala museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen. Lag (2017:774) Kommunallag (2017:725) | Lagen.nu lagen.nu. https://lagen.nu/2017:725. Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018,.

 • Behepan och folacin.
 • Lucia hårfärg.
 • Stiga snöslunga reservdelar.
 • Näspiercing 14 år.
 • Rengöra vita köksluckor.
 • Amerikansk bulldog kennel skåne.
 • Sorgliga låtar på svenska lyrics.
 • Esv el.
 • Fed wiki.
 • Cykla i alperna.
 • Hur gammal är din mamma.
 • 80er songs youtube.
 • Schlatter vuxen.
 • Mäta feber i munnen.
 • Vad heter leprechaun på svenska.
 • Videorecorder lesekopf reinigen.
 • Glödningslampa lyser.
 • Roligaste komedierna någonsin.
 • Vaniljarom vaniljextrakt.
 • Kyckling ekonomin.
 • Amerikansk yngelröta gotland.
 • Stringhylla gavel.
 • Hur länge kan fryst kyckling ligga framme.
 • Nuk drickpipsflaska.
 • Lightsaber colors.
 • Mögel i tvättmaskin gummi.
 • När får man mest likes på facebook.
 • Vestas career.
 • Ultraleicht hubschrauber bauplan.
 • Udawalawe national park.
 • Bichon frisé.
 • Msm tablett.
 • Recept gädda stekt.
 • Immobilien günzburg sparkasse.
 • Floyd mayweather height.
 • Storfiskregistrering vikter.
 • Ps vita games.
 • Zodiac signs love.
 • Krups fdk442.
 • Hotel hungaria city center.
 • Krusbär kardemumma.