Home

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning

/ Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv Nu avslutar vi Svensk sjuksköterskeförenings patientsäkerhetsvecka 2020. Vi vill framföra vårt varmaste tack för ert engagemang, era likes, delningar och kommentarer. Stort tack även till våra sektioner och nätverk som delat med sig av sina patientsäkerhetsprojekt, vi har inte kunnat skriva om alla på sociala medier men de finns i sin helhet på hemsidan tens. Svensk sjuksköterskeförening anser att det är av vikt att professions-föreningen bidrar till att säkerställa en gemensam nationell beskrivning av den legitimerade sjuksköterskans ansvar och kompetens. Svensk sjuksköter - skeförening har nu upprättat en ny kompetensbeskrivning. I detta arbete ha oCH svensK sJUKsKÖtersKeFÖrening. KompetensbesKrivning. FÖr LegitimerAD sJUKsKÖtersKA meD. speCiALisering inom FÖretAgsHÄLsovÅrD. Riksföreningen för Företagssköterskor. The Swedish Association of Occupational Health Nurses. Hemsida: www.foretagsskoterskor.org. Svensk sjuksköterskeförening. Baldersgatan 1. 114 27 Stockholm. Tfn: 08. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta

/ Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården. Gå till innehåll Svensk sjuksköterskeförening

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Om Svensk sjuksköterskeförening Sjuksköterskornas hus. Om Svensk sjuksköterskeförening Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning. Etik Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. ehälsa Visa fler publikationer Telefon. 08. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Sv Sjuksköterskeföreningen. 100+ i lager 0,00. Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbutik! OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. Etikkort i pandemitid Nyhet! SSF. 100+ i lager 0,00. Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa

Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Svensk

Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället Skriva & referera. Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt. Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅrd & svensk sjukskÖterskefÖrening. 2 grafisk of rm: losta i desgi n • bdl ier: dgitai l vsoii n • tryck: Åtta45 2019 • si bn: 978-91-639-5989-9. 3 4 förord 5. 5 Kompetensbeskrivning 5 Omvårdnadens teori och praktik Bemötande, information och patientnära undervisning intensivvård och arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Arbetet inleddes med en genomgång av relevant litteratur inom området

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i

är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar Gerthrud Östlinder, Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, Svensk Sjuksköterskeförening arbetat fram en kompetensbe-skrivning för sjuksköterskor med Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. Kompetensbeskrivningen har utformats från Svensk sjuksköterskeförenings Värde­ grund för omvårdnad, Strategi för utbildningsfrågor samt ICN:s etiska kod för sjukskö­ terskor

Svensk sjuksköterskeförening Ideell förening för

 1. Hem Svensk sjuksköterskeförenings hemsida. Ditt konto Varukorg. eHälsa: Etik: Forskning: Historiskt material: Kvalitetsutveckling: Profilprodukter: Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Sv Sjuksköterskeföreningen Häfte Artikelkod: SSF148 OBS! Porto tillkommer på alla.
 2. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa Häfte: Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag Häfte: Levnadsvanor inför operation Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Utbildning; Lager 100+ i lager 0,00
 3. Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg

 1. OCH SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Svensk sjuksköterskeförening Baldersgatan 1 114 27 Stockholm Tfn: 08­412 24 00 Hemsida: www.swenurse.se KOMPETENSBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM GASTROENTEROLOGI I SVERIGE (FSGS) Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) www.fsgs.se FSGS Föreningen för Sjukskötersko
 2. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad - i forskning, etik, utbildning och kvalitet - för patientens, vårdens och hela samhällets bästa
 3. ska sina förluster och bibehålla ekonomisk kraft inför kommande möten och utbildningstillfällen
 4. Eftersom kompetensbeskrivningen inte längre ingår i Socialstyrelsens uppdrag ligger ansvaret hos verksamhetscheferna att säkerställa rätt kompetens Men redan för ett par år sedan poängterade Svensk sjuksköterskeförening vikten av att det finns en nationell kompetensbeskrivning och tog över ansvaret för den
 5. SENA SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION SENA SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION Om SENA Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård. Att främj
 6. Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska Rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964). PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se

KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening

oCh svensK sJUKsKÖtersKeFÖrening. 2 3 Förord 4 Bakgrund 5 Arbetsprocess, arbetsgrupp och referensgrupp 6 Kompetensbeskrivning 6 Omvårdnadens teori och praktik 8 Samverkan och ledarskap 9 Forskning, utveckling och utbildning 9 En profession i utveckling 10 Referenser. Svensk Sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning Arbetsgruppen är sammansatt av sjuksköterskor med specialiserad kunskap i de olika områdena inom Gastroenterologi och Hepatologi

Hem Svensk sjuksköterskeförenings hemsida. Ditt konto Varukorg. eHälsa: Etik: Forskning: Historiskt material: Försäljningsvillkor Personuppgifter. Startsida Butik. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Utbildning; Lager 100+ i lager 0,00. OBS. Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. Dokumentet finns på Hygiensjuksköterskesektionens sida (klicka på Sektioner i listen ovan) och via denna länk (klicka här) Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). Omvårdaren. (särtryck) Stockholm: Socialstyrelsen Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2010). Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för Utbildningsfrågor. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) SS 62 40 70 (2002) Men Svensk sjuksköterskeförening har startat ett projekt för att ta fram en ny version under nästa år. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess

fessionsförening och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Föreningens främsta mål och uppgift är att bevaka och främja operations­ sjuksköterskornas gemensamma utbildnings­ och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden. Internationellt sett har sjuksköterskebemanning och högre kompetens En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att de

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning 23 mars 2020 Information från Svensk sjuksköterskeförening. Okategoriserade Inställt: Öppet hus 12/5 2020 samt stafetten Spring för Hälsa och liv Med anledning.. Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016. Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska Svensk

Sveriges professionsförening för operationssjuksköterskor och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden I Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska (TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening, 2011) beskrivs det att telefonsjuksköterskan ska kunna använda sig av en ickeverbal kommunikation som symtomljud och bakgrundsljud för att analysera och bedöma patientens behov

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård

Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF). Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi: Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten Svensk sjuksköterskeförening engagerar sig och tar ansvar för omvårdnad - i etik, forskning, kvalitet och utbildning - för vårdens-, patientens-, och samhällets bästa. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan bli medlem. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer. Svensk sjuksköterskeförening kompetenser. Svensk sjuksköterskeförening har därför samlat sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik fö Information från Svensk sjuksköterskeförening. 23 mars 2020; Okategoriserade Inställt: Öppet hus 12/5 2020 samt stafetten Spring för Hälsa och liv Med anledning av coronavirus och den situation vi har i Stockholm och stora delar av Sverige samt delar av världen, kommer Öppet hus den 12 maj och Stafetten Sjuksköterskor springer för hälsa och liv att skjutas upp till hösten

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ögonsjukvård

Chefsjuksköterskan välkomnar ny kompetensbeskrivning Publicerad den 17 maj 2017 I samband med Internationella sjuksköterskedagen 12 maj presenterades en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans. profession. De gemensamma kriterierna för en profession är att den • vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde • leder till legitimation • följer etiska regler • är autonom • värderas högt av samhället • tillhör en nationell organisation - Vi hoppas också att kompetensbeskrivningen får den verkan att den ger större status till gruppen ambulanssjuksköterskor, avslutar gruppen. Kompetensbeskrivningen beräknas vara klar i höst och publiceras av Svensk Sjuksköterskeförening. Fakta: Specialistutbildning i ambulanssjukvård för sjuksköterskor har funnits sedan 1997 Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att..

Publikationer Svensk sjuksköterskeförening

 1. Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen
 2. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Häfte Sv Sjuksköterskeförening Utgiven: 20190201 Artikelkod: SSF156: Övrigt. Häfte: Bra liv för äldre Häfte: Levnadsvanor inför operation Häfte: Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa Häfte: Säker vår
 3. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening och har ingenting med fackförbundet att göra som många tror. Mest känt för mig är deras kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som jag refererat till i många av mina skolarbeten. Under dagen fick jag träffa kanslichefen Birgitta Wedahl,. Svensk sjuksköterskeförening har utgivit en kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Denna syftar till att tydliggöra sjuksköterskans profession med sjuksköterskans sex kärnkompetenser som utgångspunkt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Säker vård är en av sjuksköterskan

Kompetensbeskrivning - Vårdförbunde

Kompetensbeskrivning; NYHETSBREV. Några kloka ord från verkligheten! Tack @henrikr. Idag ordförande råd med Swenurse via länk! Coro. RAS medlemstidning är ute! Läs om nya tag, Amb. Unika tider och omständigheter kräver unika besl. Vi behöver DIG! Ensam är inte starkast Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm. 11 444 gillar · 186 pratar om detta · 357 har varit här. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation Holmström, I. (Red.). (2008). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978914404776 I dag presenterar Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS, och Svensk sjuksköterskeförening en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Vi vill visa att professionen finns, säger ordföranden Rolf Tannerskog Här kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din utbildning

Svensk sjuksköterskeförening firar Internationella sjuksköterskedagen med att hålla öppet hus där vi lanserar den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska Litteratur. Erlingsdottir, G., & Sandberg, H. (Red). (2019). På tal om e-hälsa.Lund: Studentlitteratur. Martin, L. (2018). Informatik i vården: hälsoinformatik. Verksamhetsplan 2013 - Svensk sjuksköterskeförening . READ. Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård. Verksamhetsplan 2013. Kvaliten på vård och omsorg av äldre är en högaktuell fråga ur både ett samhälls- vård-, forsknings Genom att sprida kompetensbeskrivningen från 2012 Ny kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor Nu finns en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård. Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning Medlemsanmälan När du blir medlem i SENA får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling inom akutsjukvård. Hos oss är alla sjuksköterskor som arbetar inom kontextet akutsjukvård välkomna. Självklart är alla övriga välkomna som vill stödja SENA genom att bli medlem! Medlemskapet är kostnadsfritt tillsvidare. Beslut om medlemsavgifter fattas på årsmötet.

Intervju med Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor vid Svensk.. Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm, Sweden. 11,399 likes · 719 talking about this · 353 were here. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation Svensk sjuksköterskeförening (2017) har upprättat en kompetensbeskrivning som utgår från sex kärnkompetenser som innefattar personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, säker vård och informatik, kvalitetsutveckling och förbättringskunskap samt pedagogiska insatser och ledarskap Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Förkunskarav Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper). Examination och bety

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk

 1. MEDLEM Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) behöver ditt stöd, för att tillsammans med dig och dina kollegor kunna påverka utvecklingen av den svenska ambulanssjukvården i rätt riktning. Sedan 2009 har nästan 300 ambulanssjuksköterskor och andra intresserade blivit medlemmar i föreningen. Medlemsantalet är viktigt för att kunna få tyngd i det arbete föreningen driver.
 2. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa. Klicka på bilden för full storlek Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Etik; Lager 100+ i lager 0,00. OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. Kompetensbeskrivning legitimerad sjukskötersk
 3. En hög omvårdnadskompetens i behöver finnas i alla delar av hälso-och sjukvården och i livets alla skeenden för att säkerställa en god och säker vård. För att kvalitetssäkra den palliativa vården,..
 4. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Sidan redigerades senast den 6 september 2020 kl. 06.37. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida.
 5. på Sjuksköterskeprogrammet enligt den nuvarande studieplanen. Ter
 6. 5 BAKGRUND Kompetensbeskrivningen är ett stöd för vårdgivare, lärosäten samt i yrkesrollen som skolsköterska inom EMI och för progressionen av det vetenskapliga kunskapsområdet för professionen och inom verksamheten. Riksföreningen anser att chefer och ledare inom elevhälsan på alla nivåer bör engagera sig i kvalitetsutveckling av omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2015)
 7. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen (2005) (Svensk sjuksköterskeförening, juni 2009) 2014-02-13 12 Konkret målformuleringen Förut- sättningar MÅL Mätbart Realistiskt Tidsangivet Målformulering Beskriv ett tillstånd Beskriv e

Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borå

SwePub titelinformation: Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård Svensk sjuksköterskeförening anser att det är av vikt att professions terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en revidering av Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska från år 1995 ICN:s etiska kod. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DS

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) beskriver att sjuksköterskans specifika kompetensområde är omvårdnad. Omvårdnadsarbetet utgår från både det vetenskapliga kunskapsområdet och arbetet med patienten utifrån en humanistisk. Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) (Swedish Palliative Nursing Association) bildades 2002 med uppgift att tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening beskriva, utveckla och stärka sjuksköterskors yrkeskunnande, professionella roll och yrkesetiska förhållningssätt i palliativ omvårdnad Vad tas upp i Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor som tagits fram av Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening? Vilka förslag ges i Högskoleverkets utredning om ev. ändring i examen? Nyckelord: specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, mål, kompetensbeskrivning : Datum kompetensbeskrivning ständigt hållas uppdaterad och revideras vid behov. Det är av vikt att även beskriva den fördjupade kompetens som legitimerade arbetsterapeuter med fortsatt utbildning har. I denna kompetensbeskrivning anges därför dels kompetenser för legitimerad arbetsterapeut och dels kompetenser som arbetsterapeut med fortsat

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse. för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård ; för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektor SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF, 149 1.1 Historik Svensk sjuksköterskeförening (SSF) bildades i Stockholm vid ett möte 14 mars 1910. Deltagarna representerade ett trettiotal olika sjuksköterskeskolor i landet och till föreningens första ordförande valdes syster Emmy Lindhagen från Sophiahemmet LIBRIS titelinformation: Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom allergi och annan överskänslighe Svensk sjuksköterskeförening arbetar med utveckling av omvårdnadsvetenskapen, både genom forskning och genom att dess resultat sprids till kliniskt verksamma sjuksköterskor. Här finner du ett antal skrifter som berör detta område SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Baldersgatan 1 114 27 Stockholm. Tel vx 08 412 24 00 Fax 08 412 24 24. E- post ssf@swenurse.se www.swenurse.se. Stärker sjuksköterskans profession. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation

Utbildning - Svensk sjuksköterskeförening

5 Arbetsprocessen ARBETSGRUPP Riksföreningen för operationssjukvård utsåg år 2008 ett kvalitetsråd med uppdrag att bland annat utforma en kompetensbeskrivning för Specialistsjuksköterska inom Operationssjukvård. Arbetet med kompetensbeskrivningen har utförts av kvalitetsrådet i samarbete med, Riksföreningen för operationssjukvård styrelse och Svensk sjuksköterskeförening Riksföreningen för AkutSjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM AKUTSJUKVÅRD Innehåll 3 Förord 4 Arbetsprocess 4 Arbetsgrup Båda blev mycket irriterade över avsaknaden av en kompetensbeskrivning och grunder för kompetensen hos ambulanssjuksköterskona. Paul tar med sig frågan till Skåne och diskuterar med några kollegor samt med Svensk sjuksköterskeförening, SSF, om och hur det rent praktiskt går till att skriva en kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med. download Report . Comments . Transcription . Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med. Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening, 2006 - 80 s. ISBN: 91-85060-14-3 LIBRIS-ID: 10277465 URL: Län Svensk sjuksköterskeförening är en sammanslutning för sjuksköterskor som grundades 1910 och har i dag cirka 65 000 medlemmar.. Sedan 2004 håller föreningen till i Sjuksköterskornas hus på Baldersgatan 1 i Lärkstaden i Stockholm.Huset, byggt 1910, har tidigare varit privatbostad åt bland andra Stikkan Anderson.. Föreningen ger sedan 2003 ut en medlemstidning vid namn. På denna sida har vi samlad några matnyttiga länkar som kan vara av intresse för våra medlemmar. Hör gärna av dig om du har förslag till ytterligare länkar Föreningens ändamål är att främja den svenska kardios utveckling. Svenska Kardiologföreningen (SvKF) utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter

sjuksköterskeförening, 2016). I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnaden av patienter. Personcentrerad vård ingår i detta ansvar och tillhör sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 2.1.4 Erfarenhe Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver personcentrerad vård som att patienten blir sedd som en unik individ med unika behov, I kompetensbeskrivningen är det inte nämnt något om sjuksköterskans sex kärnkompetenser, alltså står där ingenting om allmänbegreppe Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet med flera tidigare be-skrivit flera av de kärnkompetenser som har sitt ursprung i amerikansk vårdkontext. Målsättningen för de tidigare skrifterna och även för denna skrift är att med en kon

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska - Sv

Den 9 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma 2015. I samband med denna valdes en ny styrelse där bland andra Ingrid Wåhlin och Oili Dahl ingår. Ingrid är intensivvårdssjuksköterska från Kalmar där hon arbetar med forskning och utveckling Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson I en SKOP-undersökning som gjorts mot Svensk Sjuksköterskeförenings medlemmar framgår att 43 procent har funderat på att lämna arbetet som sjuksköterska under det senaste året. Bland yngre sjuksköterskor har hälften funderat på att lämna yrket Svensk sjuksköterskeförening och Läkaresällskapet tänker båda ta upp frågan om svenska vårdföretag som verkar i länder där mänskliga rättigheter inte respekteras, rapporterar Ekot. 19 Mars 2019, 09:0 Röda Korsets Högskola . 1(2) Kurslitteratur. Kurskod och kursens namn H16101 Kurs I: Omvårdnad och hälsa, 30 hp Programtillhörighet SSH16 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, termin 1 Beslutad av Programansvarig grundutbildningen Datum för fastställande 2016-08-22 Senast reviderad/beslutad av 2019-05-15 / Programansvarig för grundutbildningen Startvecka /slut vecka Höstterminen 2019.

Svensk sjuksköterskeförening + FÖLJ. Det senaste om Svensk sjuksköterskeförening. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Svensk sjuksköterskeförening på Aftonbladet.se Svensk sjuksköterskeförening. Här samlar vi alla artiklar om Svensk sjuksköterskeförening. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Uppropet #metoo. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Svensk sjuksköterskeförening är: Vårdpolitik, Arbetsmiljö, Sineva Ribeiro och MeToo

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

 1. Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). En viktig del av ambulanssjuksköterskans yrke är att samla in information om patienten (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Informationen inhämtas från patienten själv, närstående, annan vårdpersonal och/eller andr
 2. Svensk sjuksköterskeförening (redaktör/utgivare) ISBN 9295040414 Publicerad: Stockholm : Svensk sjuksköterskefören. 2007 Svenska 15 s. Läs hela texten. Bok; Sammanfattning Ämnesord. Stäng . Denna etiska kod för sjuksköterskor har antagits av International Council of Nurses (ICN)
 3. Dnr: OMG001/20192 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Omvårdnad Litteraturlista Omvårdnadens grund och sjuksköterskans professio
 4. Litteraturlista OMH600, Omvårdnad vid hjärtsvikt och hypertoni, 7,5 hp. Revision 3. Beslutad 2019-11-2
 5. Svensk sjuksköterskeförening (SSF) Svensk sjuksköterskeförening (SSF), som bildades , är en professionell sammanslutning av landets sjuksköterskor. Som inspiratör och påverkare inom omvårdnadsområdet vill SSF medverka till att sjuksköterskor bedriver omvård-nad av högsta kvalitet
Ny kompetensbeskrivning börjar ta form - Vårdfokus

Svensk sjuksköterskeförenings nyhetsru

hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och ett helhetsperspektiv på patientens situation. Omvårdnaden innebär ett helhetsperspektiv av människan samt kunskap om hens komplexa behov oc swenurse.se Temat för årets VFU-konferens är Perspektiv på lärande Konferensen äger rum på City Conference Centre i Stockholm den 19-20 oktobe LIBRIS sökning: svensk sjuksköterskeförening. Träfflista för sökning svensk sjuksköterskeförening Sökning: svensk sjuksköterskeförening

FoU/StipendiumBirgitta Wireklint Sundström - Högskolan i BoråsOrdförande har ordetDiplomerade 20142017

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. https://aniva.se/wp Svensk Sjuksköterskeförening (802002-9842). Se omsättning, m. Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska psykiatri (Svenska psykiatriska föreningen för sjuksköterskor) Omvårdnad vid Schizofreni utifrån NANDA (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting) Hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening) Metoder i omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening För kännedom: Idag (16/12) fick vi , från Svensk Sjuksköterskeförening, ett e-postmeddelande om att man ska starta ett projekt gällande en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska eftersom man ser det som en nödvändighet för professionen Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm, Sweden. 11,391 likes · 270 talking about this · 353 were here. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation

 • Elite hotel lund restaurang.
 • Överanalysera sjukdom.
 • Flohmarkt hamburg samstag.
 • Usb b.
 • Anta hypotetiskt.
 • Lovescout24 kostenlos schreiben.
 • Stringhylla gavel.
 • Tidelag lagligt danmark.
 • Danske bank dk.
 • Peter hahn återförsäljare stockholm.
 • Säkringsschema mercedes sprinter.
 • Hyra garage helsingborg.
 • Conjugaciones de decir.
 • Sortera två kolumner i excel.
 • Choklad dipp.
 • Hur många procent rakar underlivet.
 • Löttorp camping.
 • Barn till deprimerad förälder.
 • Homeopatmediciner.
 • Ap meaning.
 • Utförsäljning höganäs.
 • Supraspinatustendinit behandling.
 • Ignorance is bliss svenska.
 • Stresspolycytemi.
 • Hedemora kommun lediga jobb.
 • Schwarzgeld ausgeben.
 • Brittiska handelskammaren.
 • Lundhags traverse dam.
 • Salomon speedcross dam.
 • Which is the largest island in canada.
 • Franskt departement korsord.
 • Makabagong alpabetong filipino.
 • Kmr mjölkersättning katt.
 • Friskis och svettis kungsholmen.
 • Sugar beach resort.
 • Som en effekt.
 • Ägg i ugn muffinsform.
 • Peppa pig leksaker.
 • Demeter.
 • Chửi tiếng miên.
 • Emirates economy class food.