Home

Arkivering bokföring 10 år

Arkivering - så länge behöver du spara din bokföring. Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen. Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring Arkivering vid bokföring för flera verksamheter. Under vissa förutsättningar får ett företag, som avses i 6 kap. 1 § BFL, och som inte bedriver någon egen verksamhet utan som endast bedriver verksamhet gemensamt med andra företag ha en separat bokföring för varje enskild verksamhet (BFNAR 2013:2 punkt 8.12) Generellt om arkivering. Grundprincipen för arkivering av bokföring är att räkenskapsinformation ska förvaras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades De regler för arkivering av bokföringsmaterial och räkenskapsinformation (arkiveringsregler) anger att man måste arkivera bokföring i minst 7 år. Räkenskapsinformationen måste alltså sparas sju år efter det att det aktuella bokföringsåret stängts, det är inte fakturadatum eller verifikationsdatum som gäller i detta fall utan just räkenskapsårets avslutsdatum

Arkivering. Hur ska löpande bokföring avslutas? Öppningsbalansräkning. Räkenskapsår. Språket i redovisningen. Redovisningsvaluta. Bokföring i konkurs. Gränsvärden. God redovisningssed. Regler från och med året efter dödsåret. Regler från och med år fyra. Inkomst av kapital Bokföringslagen säger att all arkivering av räkenskapsinformation som företaget själva har upprättat ska vara i det format materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes. Det betyder att man måste spara handlingarna i den form företaget väljer att presentera bokföringen i och inte i den form som kunden fick den

De får dock förstöras redan efter tre år (från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades) om de överförts till något annat material (t ex elektroniska dokument) som arkiveras under den återstående arkiveringstiden på sju år. Läs mer om arkivering digitalt eller på papper. Läsa me Information om bokföring. Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring: Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.; Banken, om företaget växer kan du behöva låna pengar, till exempel kan du behöva en checkkredit Nu får du äntligen slänga bokföringen för 2009 och tidigare år. Det inbegriper verifikationer (fakturor, kvitton etc), bokföringsrapporter, bokslut och inkomstdeklarationer. Det är möjligt 7 år efter året du hade bokslut, men det finns sätt att få slänga handlingarna redan efter 3 år. Vi visar dig hur. Sju år efter bokslutsåre För räkenskapsår som avslutats under året gäller alltså arkivering till och med 31 december det sjunde året därefter. Materialet får därmed slängas tidigast 1 januari det åttonde året. Exempelvis räkenskapsinformation från ett räkenskapsår som avslutats under 2009 ska alltså arkiveras till 31 december 2016 och får då kastas tidigast 1 Januari 2017 Arkivering löneunderlag. Löneunderlag bör sparas 10 år. Detta är alltså den generella rekommendationen för löneunderlag och man bör notera att den är 3 år längre än eventuella krav i Bokföringslagen. Semester Rätten till semester förfaller efter 2 år från utgången av det semesterår en tvist skulle kunna beröra ,

Spara löneunderlagen i minst sju år! En vanlig fråga i Tholin & Larssons frågeservice är hur länge olika löneunderlag ska sparas. Enligt reglerna i bokföringslagen gäller att allt som räknas som räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Detta avser alltså alla löneuppgifter, tidrapporter. Bokföring - löpande bokföring, verifikationer och arkivering. Lagregler och annan normgivning Bokföringslagen (1999:1078) reglerar bl.a. kretsen av bokföringsskyldiga, räkenskapsår, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och verifikationer, hur den löpande bokföringen avslutas samt arkivering av räkenskapsinformation Själva bokföringen kan sedan presenteras helt digitalt via bokföringsprogrammet. Ett annat exempel är e-fakturor. Det är fakturans identitetssträng som är originalet, utskriften blir en kopia. Mottagen post via e-post skall lagras och sparas i 7 år men efter tre år får du föra över det till annan form om det görs säkert

Arkivering - så länge behöver du spara din bokföring

Bokföring och bokföringsmaterial del 3: Arkivering Nedan följer den tredje artikeln i vår serie om bokföring och bokföringsmaterial. Artikeln baseras på bestämmelserna i Bokföringslagen (BFL) och den tolkning av lagen som Bokföringsnämnden (BFN) gör i sitt allmänna råd BFNAR 2013:2 Bokföring , med tillhörande vägledning Bokföring och arkivering 3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre. Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2 och 3 ska anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan.

Digital arkivering - vad gäller? 29 april, 2017. FAR:s medlemsrådgivning får många frågor om i vilken form bokföring ska sparas. Hur ska till exempel bokföring som är gjord i ett bokföringsprogram lagras - arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.), som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen, 10. nettoomsättning: De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades Arkivering av bokföring Frigör dig från er pappersarkivering. Frigör den yta, tid och ekonomiska medel som bokföringsarkivet belastat er med. Bokföringsarkivering och arkiveringsplikten tillhör grundmuren i lagstiftningen, det är något som måste utföras för att vid behov visa underlag till varför bokföringen ser ut som den gör. Enligt den svenska bokföringslagen måste ett.

Föräldrar har rätt att ta ut ledighet till barnet fyller 12 år. Denna är semesterlönegrundande. Man får spara dels barnets ålder och dels antalet uttagna dagar. Det får man göra till 2 år efter sista möjliga lediga dag, dvs till barnet fyller 14 år. Ostridig lönefordran - 10 år pga preskription Löneunderlag bör sparas 10 år Generellt är lagringstiden 7 år och om ett original skannas in behöver originalet sparas i 3 år och den inskannade kopian i 7 år. Exempel utlägg p-avgift: Om den anställda företräder arbetsgivaren vid inköpet är det rimligt att anse att kvittot kommit till arbetsgivaren vid inköpstillfället Begreppet bokföring har haft samma betydelse under lång tid. Det inne-bär att föra bok över verksamheten, det vill säga att dokumentera varje ekonomisk händelse i en handling eller affärstransaktion. Metodiken har även varit fastlagd under lång tid. För knappt fyrahundra år sedan infördes i Sverige den dubbla italienska bokföringen

Här finns Bokföringsnämndens srkivering - BF

 1. Huvudregeln för arkivering av bokföring är att räkenskapsinformation ska förvaras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år efter utgången av det kalenderår då Nyttjandeperioden bedöms vara 10 år och restvärdet, det vill säga vad möblerna är värda i slutet av nyttjandeperioden, upattas till 20 000 kr. Planenlig.
 2. Arkivering Bokföring Årsredovisning Fler frågor och svar Prenumerera på vårt Bokföring, bokslut och deklaration, del 1. Information om bokföring och bokslut för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
 3. Löpande bokföring. Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum
 4. Något man bör tänka på vid arkivering Börja med att utse en arkivarie på årsmötet. Bokföringslagen kräver att bokföringshandlingar bevaras under tio år. Det är dock vanligen praxis att bevara bokslut, huvudbokföring, grundbokföring och sidordnad bokföring, då dessa handlingar ger en god bild av ring,.
 5. 10 år efter att dom vunnit laga kraft: Anmälningsärenden: Beslut och utredning av klagomål mot utbildningen: 5 år efter beslut: Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen: 5 år efter beslut: Viktiga dokument: Erbjudande om förskoleplats: Gallras vid läsårsslut: Överenskommelse om plat

Arkivering Rättslig vägledning Skatteverke

Arkivering av bokföring. Skapad 2017-08-29 12:09 - Senast uppdaterad 3 år sedan. Robert Fredriksson. Inlägg: 1. 0 gilla. God dag, Jag är delägare i ett aktiebolag men kommer utträda ur bolaget. Min fråga gäller om jag på något sätt ansvarar för arkiveringen av bokföring (som man enligt lag ska spara i 7 år). Din organisation förbättrar sitt kassaflöde och resultat. Utan ekonomisk risk. Våra experter identifierar, analyserar och korrigerar momsfel Nedan sammanfattar vi kortfattat vilka regler som gäller för arkivering. Du har skyldighet att spara ditt bokföringsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om företaget upprättar kundfakturorna elektroniskt, men presenterar dem i pappersform i sin bokföring, ska fakturorna sparas i pappersform Arkivering av kvitton och fakturor. kvittona efter att du skannat dem. Dessa måste företaget spara under minst tre hela kalenderår efter det år som företagets räkenskapsår avslutades. Fakturor som företaget upprättar ska bevaras i det skick du sammanställt och sparat dem i företagets bokföring

De regler för arkivering av bokföringsmaterial och räkenskapsinformation arkiveringsregler bokföring att indexnasdaq: omxs30 måste arkivera bokföring i minst 7 år. Bokföring - så funkar det Link måste avskrivningar sparas sju år länge det att spara aktuella bokföringsåret stängts, det är inte fakturadatum eller verifikationsdatum som gäller i detta fall utan just. Bokföring av stödverksamhetens kostnader i Raindance Om en verifikation till exempel ska sparas i 10 år efter räkenskapsårets utgång, Från och med införandet av elektronisk fakturahantering hösten 2006/våren 2007 köper vi tjänsten för arkivering av allt externt skannat material gällande leverantörsfakturor

Arkivering av bokföring - hur länge, och i vilket format

Vrååål i djungeln! – – Bok | Akademibokhandeln

Straffet är alltifrån böter till fängelse från sex månader till sex år. Dessutom kan man bli dömd till näringsförbud. - Jag vill återigen påpeka att det är många fördelar med en mer digitaliserad bokföring och samma regler gäller för arkivering av kvitton som för fakturor Bokföringslagen säger att du skall arkivera din bokföring på ett betryggnde och överskådligt sätt i minst 7 år. Här efter kan du destruera den. Tidigare gällde 10 år men detta ändrades till krav på minst 7 års arkivering den 1 januari 2011. Alla bolagsformer är skyldig att arkivera bokföring enligt 7 kap bokföringslagen. Läs mer Det här betyder att du är personligt ansvarig för arkiveringen i en enskild firma. Om du avvecklar din enskilda firma är du därför ansvarig för räkenskaperna i minst 7 år framöver. I ett aktiebolag är det inte nödvändigtvis du som är ägare av aktiebolaget som är ansvarig, såvida det inte är du som sköter bokföringen

Bokföring och arkivering. 2019-03-01. Med anledning av att gallringsfristen för räkenskapsinformation har ändrats i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) så har Rådet för kommunal redovisning (RKR) utkommit med en re.. Begreppet bokföring har ha˚ samma betydelse under lång tid. Det inne-bär att föra bok över verksamheten, det vill säga att dokumentera varje ekonomisk händelse i en handling eller a˜ärstransaktion. Metodiken har även varit fastlagd under lång tid. För knappt fyrahundra år sedan infördes i Sverige den dubbla italienska bokföringen RKR R1 Bokföring och arkivering g) ackumulerade avskrivningar, h) ackumulerade nedskrivningar, i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och j) omklassificeringar. Har en tillgång överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret, ska anläggningsregistret innehålla uppgift om detta Bakgrund - Lär dig mer om bokföring. Bestämmelserna om bokföring och arkivering finns i Bokföringslagen (BFL). Dessa bestämmelser tolkas och utvecklas i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2013:2 Bokföring, med tillhörande vägledning.Det är alltså lagen och det allmänna rådet som styr vad som ska bokföras och när bokföring ska ske, liksom vad som ska dokumenteras och. Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det

Hur länge måste man arkivera fakturor? Småföretagarens

 1. Reglerna om arkivering finns i Bokföringslagen och i detta regelverk. Vi har gjort en genomgång av vad det är som gäller. Spara i rätt tid Grundregeln i bokföringslagen är att företagets räkenskapsinformation ska sparas i sju år. Men det kan finnas andra skäl att spara bokföringen eller delar av den under en längre period
 2. Arkivering av faktura Kvitto Arkivering 10 år för alla affärshandlingar Krav på bokföring Tidskrav Dubbel bokföring efter baskontoplan: Kontering Dubbel bokföring Avstämningar Vad kan man läsa ut av en periodrapport? Fällor och fel vid periodbokslut Årsbokslut Övningsuppgift
 3. ns rätt sedan 2011-01-01) behöver spara bokföringshandlingar i 7 år, innan var det 10 år men eftersom skatteverket inte kan överklaga boksluten mer än 6 år, så är det i praktiken ur myndighets- och skattesynpunkt meningslöst att tvingas spara handlingarna längre än 7 år
 4. Arkivering av räkenskapsinformation regleras i bokföringslagen 7 kap. Nedan beskrivs hur arkiveringen ska hanteras i olika situationer. Grundregeln är att arkivering ska ske i sju år (tidigare tio år) efter utgången av det kalenderår då det räkenskapsår avslutas som informationen avser
 5. Ta med arkivering i beräkningen när ni ska byta systemleverantör, så att dokumentation inte försvinner. Bokföringsnämndens krav på arkivering av räkenskapsinformation på ett betryggande sätt under 7 år gäller även digital dokumentation, och det är bolaget i fråga som har yttersta ansvaret för att detta efterföljs

Handla dina böcker online eller i butik! Inspireras av personalens lästips, besök författarsamtal eller ta med barnen på sagostund Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen Utöver KA finns instruktioner för arkivering rörande vissa handlingstyper, och information om hur du praktiskt går till väga med arkivering och gallring. Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år i KA inkom år 2013. Då får den gallras i januari 2016 Efter export till bokföring så hamnar fakturan slutligen i arkivet där den lagras i 10 år. Sökbart arkiv I arkivet går det att söka efter fakturor baserat på t.ex. leverantör, fakturadatum och belopp Arkivering av bokföring Bokföringen skall arkiveras på ett betryggande sätt. 2 år sedan Fars och mors dag. 7 år sedan Bloggintresserade. Om bokföring. Bokföring Denna blogg handlar om bokföring. Lär dig grunderna eller få smarta tips om hur du gör din bokföring enklare

Verifikationer i original förvaras som huvudregel ute på institutionerna. Om en verifikation till exempel ska sparas i 10 år efter räkenskapsårets utgång, så innebär det att om verifikationen är från 2015 så kan den gallras först år 2026. Tänk på att olika handlingar har olika tidsfrister Förvaring och arkivering av dokument eller bokföring kräver en tydlig översikt för att du lätt ska hitta det du söker när du letar efter något specifikt. För att skapa en tydlig översikt över dina dokument har du möjlighet att sätta upp egna hyllor i ditt förråd Verifikationer Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21 Verifikationer är underlag som dokumenterar affärshändelser. Det kan också vara justeringar av bokföringen, till exempel en rättelse av en tidigare bokföringspost Säker lagring och arkivering av era handlingar och bokföring - Arkiving - Bokföring - Destruktion - Sverige,Frågor & sva

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning heter den nya lagen. Ur arkivperspektiv så är det viktigaste att verifikationer och liknande från 2019 och framåt kan gallras efter sju år. I tidigare lagstiftning gällde ett bevarande i 10 år och det gäller handlingar som är från 2018 eller äldre Ni vet väl att det är lag på att arkivera sin bokföring i 7 år? Det är viktigt att förvara sin bokföring rätt, för skatteverket godkänner inte att den tex förstörs vid brand. Det finns flera bolag som förvarar din arkivering och som uppfyller försäkringsbolags och brandmyndigheters säkerhetsnormer Arkivering. ARKIVERINGSPLATS. Att veta exakt var man har företagets bokföring, sju år tillbaka i tiden, (den tid man enligt lag normalt måste spara allt material) om skatteverket frågar, eller om man av annan anledning behöver något verifikat, är för många en utmaning. Dessutom.

Hur länge måste man spara bokföringen

Spara bokföring - hur och hur länge

Video: Bokföring - vad kräver lagen? Skatteverke

Nu kan du slänga bokföringen för 2009 - RedovisningsHuse

Så här funkar bokföring - Bokios guide för nybörjare. Är du ny på bokföring? Då är den här guiden för dig! Här går vi igenom grunderna som kan var bra att ha med sig oavsett om du ska göra din bokföring själv eller låta någon annan göra den åt dig En anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd om 10 år som minskar i värde enligt ett linjärt mönster förlorar 10 % av sitt värde varje år och har inget restvärde kvar år 10. Om nyttjandeperioden för denna tillgång är 5 år så skrivs anläggningstillgången av med 10 % av anskaffningsvärdet per år ner till restvärdet år 5 som motsvarar 50 % av anskaffningsvärdet Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd Inledande bestämmelser Förordningens tillämpningsområde. 1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 10 kap. 2 § budgetlagen (2011:203). I arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) finns bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation

Ronja Rövardotter, målarbok – Astrid Lindgren – Bok

Arkivering - vad gäller

år efter kalenderårets utgång. För räkenskapsinformation som upprättats före den 1 januari 2019 gäller 10 år. Även Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK) styr hanteringen. Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen. Arkivering av kliniska läkemedelsstudier. De forskningshandlingar som prövare och sponsor är skyldiga att upprätta och förvara innan och under en klinisk läkemedelsstudie ska arkiveras i tio år efter det att prövningen avslutats och slutrapport upprättats. Om den kliniska studien ingår i en marknadsföringsansökan ska handlingarna arkiveras längre tid än tio år För arkiveringen i fysisk form erbjuder vi 3 stycken olika modeller, varje modell anpassad efter efterfrågan och tillgänglighet. Priserna är anpassade efter i hur stor utsträckning Ni gör anspråk på Er bokföring under pågående arkivering Bokföring av narkotika. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar arkivering i 10 år vid förrådsadministration och för individuella förbrukningsjournaler till enskild patient ska de ingå i patientjournalen och därmed bevaras. Narkotikaavfall

Arkivering löneunderlag arkivering av personalhandlingar

IQ Stars – Småspel, Smart Games | Akademibokhandeln

Spara löneunderlagen i minst sju år

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård. Den vänder sig till dig som arbetar vid en statlig my.. Arkivering av kvitton; det låter på era beskrivningar som att man kan fota eller skanna ett kvitto eller annat verifikatunderlag och sen slänga originalet eftersom man nu har det digitalt; men det stämmer ju inte hur ligger det egentligen till med arkiveringsansvaret? Hur rekommenderar ni att man ska sköta digital och fysisk arkivering i kombination Grundregeln för arkivering av bokföring säger att all räkenskapsinformation ska sparas i sju år. Men vad gäller för olika typer av bokföring? Går det.. Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka handlingar som ska bevaras. De handlingar man väljer att inte bevara gallras, det vill säga förstörs. Naturligtvis måste detta göras på ett sätt som minimerar universitetets informationsförlust, och därför får gallrin ADVOKATS BOKFÖRING, HANTERING AV KLIENTMEDEL OCH ARKIVLÄGGNING AV HANDLINGAR . BFN U 87:10 - SvJT 1942 s. 355, Cederschiöld, Om konkursförvaltares bokföring - TSA 1988 s. 77 ff, Jönsson, Bokföring i konkurs Före den 1 april varje år skall advokat, om han inte före sagda dag avgivi

Legenden om de fyra elementen – Susanne MacFie – Bok

Arkivering av personalhandlingar ⋆ Depona Visual Archiv

GDPR är en EU-förordning och gäller före svensk nationell rätt. GDPR ger möjlighet att lagra uppgifter som det krävs i unionsrätten eller i nationell rätt t.ex. svenska bokföringslagen. Alltså. Du har rätt att spara informationen på samma sätt som tidigare •Löpande Bokföring •Verifikationshantering •Grundbokföring -kronologisk ordning •Huvudbokföring -systematisk ordning •Årsbokföring, bokslut •Arkivering (10 år) 23 mars 2016 Sara Bäckström 10 Bokföring och arkivering m.m. Övriga juridiska aspekter som behandlas under kursen är krav när det gäller bokfö- ring och arkivering av räkenskapsinformation. Vi redogör för de nya reglerna i lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde ikraft vid årsskiftet

In the Jungle – Jenny Wren – Bok | AkademibokhandelnKan doktor Proktor rädda julen? – Jo Nesbø – Bok

Regler för bokföring - BA

Anledningen till att den är satt till 10 år hänger samman med preskriptionstiden i skadeståndsärenden. /Karl ämnet Re: Fråga på ett tidigare inlägg om arkivering av räkenskapsinformation på tavlan Frågor om bokföring Topplista barnböcker. Vi har böcker, bilderböcker, lättlästa böcker och pekböcker för barn i alla åldrar. Köp dina barnböcker hos Akademibokhandeln - Arkiveringstiden är enligt bokföringslagen sju år. Det är alltid företaget som har ansvar för att arkivering görs enligt bokföringslagen men det kan avtala med någon annan, Informationen anses sammanställd när den har fått formen i vilken den ska presenteras i företagets egen bokföring

Vad innebär K2-regelverket? K2 reglerar endast hur årsredovisningen ska upprättas.Företag som tillämpar K2 ska därför också tillämpa andra normer från Bokföringsnämnden, såsom reglerna om bokföring (löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation, anläggningsregister, m.m.) och om byte mellan regelverk. BFN diskuterar närmare att K2 är ett regelverk. e-bokföring - erfarenheter? Företagsamhet, juridik och ekonomi. Jag har kikat lite på FSB och LRF Konsults gemensamma satsning e-bokföring och faktum är att jag tycker den ser riktigt trevlig ut, men det är samtidigt lite svårt att förutse hur väl det fungerar i praktiken Arkivering av räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas 7 år efter det innevarande kalenderår som avslutar räkenskapsåret. Detta gäller för alla underlag, oavsett om de är i pappersformat eller i elektronisk form. Om man skickar eller erhåller fakturor i elektronisk form ska dessa förvaras elektroniskt i 7 år Arkivering. Enligt bokföringslagen måste du arkivera din bokföring i minst sju år. Vissa dokument kan du behöva ha kvar ännu längre, till exempel dokument som innehåller information om förvärv av fastigheter 10 § Arkivering av bokföringsmaterial. Bokföringsböckerna samt kontoplanen med anteckningar om tillämpningsperiod skall bevaras minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång, ordnade så att det utan svårighet kan konstateras på vilket sätt databehandlingen har utförts Arkivering. Alla HSL journaler ska enligt gällande lagstiftning sparas i 10 år efter sista anteckningen i verksamhetssystemet. IT - vård och omsorg ansvarar för att från verksamhetssystemet, årligen gallra/radera de journaler som passerat denna 10 års gräns

 • Grattis på födelsedagen tårta.
 • Återförsäljare marin cyklar.
 • Tjock definition.
 • Impossible project film.
 • Aak karlshamn.
 • Kunal nayyar net worth.
 • Xbox 360 hårddisk.
 • Ryggmärgen skada.
 • Sigma deviation calculator.
 • Elektroniska musfällor.
 • Vvs företagen avtal 2017.
 • Fitness app geld verdienen.
 • Kläckerier i sverige.
 • Danske bank dk.
 • Medicin mot alkoholbegär.
 • Gravad lax ica.
 • Bertil carlqvist.
 • Glasstårta med kondenserad mjölk.
 • Aqua vera herrparfym hasse och tage.
 • Lcd recept.
 • Electrolux euf2748aox.
 • Nwz epaper app.
 • Onemed logga in.
 • Pantoprazol mylan.
 • Öppet api.
 • Köpa mässing.
 • Diy present till pojkvän.
 • Familjekalender 2018 2019.
 • Hitta gamla appar iphone.
 • Iberiska halvön karta.
 • Hyra hus mallorca blocket.
 • Vad betyder omfatta.
 • Film om europas länder.
 • Utställningsutrymme.
 • Stellenausschreibung jena.
 • Hysterektomi endometrios.
 • Hur många cigaretter säljs per år.
 • 1 10 på kinesiska.
 • Buy apartment berlin neukölln.
 • Hva feiler det deg leger.
 • Normseite zeilenabstand.