Home

Utlämnande av allmän handling kommun

Justitiekanslern - 473-19-2

Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna bocka av. Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här. 1 När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan du läsa om några vanliga invändningar och hur de bemöter dessa. 1. Vi hinner inte just nu! 2. Vi har inte expeditionstid! 3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är. Lagen innefattar alltså bland annat förbud för att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt (1 kap. 1 § 2 st. OSL). Sekretess ska inte vara mer långtgående än vad som är absolut nödvändig 6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. Utlämnande av allmän handling. 1 § I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Lag (2018:1919) Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post-meddelanden, telefax och fotografier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). § 2 Rätt att ta del av allmän handling på ställe

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet. Den går ut på att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vid offentlig upphandling gäller därför olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för upphandlande myndigheter och enheter som lyder under offentlighetsprincipen och för upphandlande myndigheter och enheter som inte lyder under principen Ifall du besöker kommunen och har begärt att få ta del av handlingar ska de lämnas ut genast eller så snart det är möjligt (TF 2 kap § 12). Ifall du har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig (till exempel om du mejlat eller ringt in din förfrågan) ska din begäran hanteras skyndsamt (TF 2 kap § 13) Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Mer att tänka på. Även all din egen kommunikation (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Får myndigheten ta ut en avgift? - Allmän handling

utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om andra kommuner. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter. Taxan avser utlämnande av kopior m.m. av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen Kalmar kommun fattade under år 2013 ett principbeslut om att inte handlägga framställningar om utlämnande av allmän handling från en viss person. Bakgrunden till beslutet var att det under ett par års tid hade kommit in ett mycket stort antal framställningar om utlämnande av allmän handling, skrivelser och förfrågningar frå Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Mer att tänka på Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra

Begäran om utlämnande av allmän handling ska alltid diarieföras vid avslag och vid sekretessprövning. Vad är klassificeringsstruktur? Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens olika processer. Klassificeringsstrukturen används för klassificering av handlingsslag vid upprättande av arkivförteckning Kopieringstaxa för allmänna handlingar i Värmdö kommun. I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt nedanstående taxor Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster)

En allmän handling definieras som en handling som antingen upprättas hos myndigheten eller kommer in till myndigheten. Allmän handling kan antingen vara offentlig eller hemlig. Allmän handling ska på begäran lämnas ut om den inte innehåller uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Utlämnande till patiente Ny taxa för utlämnande av allmän handling. Kommunfullmäktige antog den 28 september 2020 en ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Taxan gäller för kommunens samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag Åtvidabergs kommun har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Kommunala nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa för den som begär ut

Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bl.a. tryckfrihetsförordningen (1949:10 ), sekretesslagen (1980:100) förvaltningslagen (1986:223) och personuppgiftslagen (1998:204) 2 Allmänna handlingar 11 2.1 Vad är en allmän handling 11 2.1.1 Uttrycket myndighet 11 2.1.2 Uttrycket förvaras 12 2.1.3 Utrrycket kommit in 12 2.1.4 Uttrycket upprättad 13 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten 13 2.3 Hur får man del av allmänna handlingar? 14 3 Offentlighets- och sekretesslagen 1 Detta tolkas av vissa som att intresseavvägning aldrig kan tillämpas av kommuner, Om begäran om allmän handling kom in via mejl så väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. ett utlämnande från kommunen till extern part enligt offentlighetsprincipen En leverans av handlingar innebär att det är Stadsarkivet som tar över ansvaret för vården av handlingarna och utlämnande av allmän handling. Finns det handlingar där det råder sekretess, så följer de reglerna med till Stadsarkivet. Snabbnavigation. Hoppa till huvudinnehåll Öppna data från Linköpings kommun Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt.

Dataskyddsförordningen hindrar inte utlämnande av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen Jag undrar om jag kan gå till t.ex. IT-avdelningen på en kommun och begära att få läsa en kommunanställds mail. E-postloggar betraktas av oklara skäl som handlingar av tillfällig eller ringa finns en kopia kvar någon annanstans i myndighets mejlsystem och då har du ju rätt att få ut den om det är en allmän handling

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1. Allmänt om allmänna handlingar . Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkomme Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar. Denna folder reder ut begreppen och underlättar för företaget att kvalitetssäkra sin informationshantering

Begäran om allmän handling - en guide Nacka kommun

 1. Utlämnande av allmänna handlingar Lindesberg.se Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift
 2. Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). § 2 Rätt att ta del av allmän handling på ställe
 3. Om du inte får ta del av handlingen. Om myndigheten nekar dig att ta del av en handling, kan du be om ett skriftligt beslut om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av en handling tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO)
 4. 3. Utlämnande av allmän handling via e-post Kommunen är inte skyldig att lämna ut allmän handling i elektroniskt format men kan om detta är lämpligt, tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) följs
 5. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift
 6. Utlämnande av allmän handling . En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag
 7. Prövning av utlämnande . Innan en handling lämnas ut ska en noggrann prövning göras i två steg. • Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar. • Om handlingen som begärs ut är allmän, prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller sekretesskyddade. Se nedan

Rätten att ta del av handling - Offentlighetsprincipen

 1. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlinga
 2. uter: 500 kr; Begäran om utlämnande av allmänna handlingar > 91
 3. Allmän handling och sekretess. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Är handlingen sekretessbelagd kan det innebära att hela handlingen eller delar av handlingen inte lämnas ut
 4. Detsamma gäller om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid. Kommunen ska informera dig om hur du gör. När du korresponderar med tjänstemän och politiker bör du känna till att: All din egen korrespondens med kommunen (brev, fax, e-post och så vidare) också blir en allmän handling som kan läsas av andra
 5. Utlämnande av handling. Kommunen har endast lagstadgat krav på sig att lämna ut begärd handling på stället (Tryckfrihetsförordningen, 2 kap §12 första stycket), för läsning eller egen kopiering, men om det är lämpligt är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post
 6. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser

Digitalt utlämnande av allmänna handlingar. Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. Fråga: Frågan i detta fall är om en myndighet får en begäran om att ta del av allmänna handlingar Taxa för kopior av allmänna handlingar Mora kommun har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling och har utformat nedanstående avgifter med ledning av avgiftsförordningen (1992:191). Kommunfullmäktige beslutar om taxan som gäller samtliga nämnder och styrelser Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Om du själv skriver till kommunen. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra Utlämnande av uppgifter Under avsnittet Dina synpunkter blir en allmän handling får du information om när dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra. Fler sätt att ge synpunkter, klagomål och felanmäla

Skyndsamhetskravet - Allmän handling

Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning. 90 kronor per påbörjad fjärdedels timma; Avskrift görs i mån av tid. Möjlighet finns att ta del av handlingen på stället. Avgifter för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut. Enligt nedan Beställ utlämnande av allmän handling. Du är inte skyldig att lämna ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Men för att vi ska kunna kontakta dig behöver vi ditt telefonnummer eller e-postadress. Det kan till exempel handla om att vi behöver ställa frågor för att kunna ta fram rätt handling eller berätta att handlingen finns att hämta Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling. Generellt om att begära ut allmänna handlingar Bollnäs kommun lyder under offentlighetsprincipen Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 . Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan . avgift skriva av handlingen, fotografera den eller ta handlingen i anspråk för

Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på olika sätt och dessa regler har tagits fram för att klargöra hur Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av övrig allmän handling. 3 Definition av allmän handling 3.1 Allmän handling Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap Skövde kommuns avgifter för kopia av allmänna handlingar bygger på 15-22 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) Avgiften för kopior av allmänna handlingar har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior. 1.1 Avgift för kopiering av allmän handling, inte ritningar och karto Då kommunen bytt ärendehanteringssystem under senhösten 2016 arbetade registratorn vid den tiden fortfarande med manuell notifiering vid fördelning av ärenden gällande begäran om utlämnande av allmän handling för att förvissa sig om att behörig person uppfattat att ärende fördelats till dem. E-post sändes därför av registrator till CC om att begäran om inkommen handling. Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-17, § 135 Dnr: LKS 2015-529 AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmän handling- beslut, protokoll, kartor med mera-såvida de inte är skyddade av sekretess

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Beskriver de avgifter kommunen tar ut om någon vill använda kommunal mark till någon aktivitet. Avgiftstaxa för barnomsorg Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Om du vill ha ut handlingar på papper från kommunen kan du få betala en avgift Kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar (pdf, 614.1 kB) Taxa för utlämnande av allmänna handlingar ur digitala tekniska arkivet (pdf, 347.1 kB) Avgifter inom LSS-verksamheten (pdf, 703.4 kB) Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård (pdf, 48.6 kB

Sekretess mellan myndigheter - Sekretess - Lawlin

 1. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt tjänsteman. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling
 2. Avgiftsreglemente vid utlämnande av allmän handling m.m. i Ljungby kommun (KS 2018/0201.003) 1. Allmänna utgångspunkter Utgångspunkten är att utlämnandet av allmänna handlingar sker med stöd av offentlighetsprincipen och att utlämnandet inte strider mot General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
 3. Nej, Kalmar kommun tänker inte diarieföra hamstern Börje, även om hans ägare vill att djuret ska ses som en allmän handling. Det svaret får en Kalmarbo sedan han försökt bli av med sin hamster ett tag. Idén om att skicka den till Kalmar kommun föddes när han insåg att ingen ville ha Börje
 4. Kommunens eget exemplar av t ex en utgående skrivelse är alltså en allmän handling så snart skrivelsen har avsänts. Observera att när en handling skickas mellan nämnd, styrelsen eller bolag är handlingen upprättad hos avsändaren och inkommen hos mottagaren och ska därför registreras hos båda
 5. Antagen av Kommunfullmäktige: 1992-11-26 § 12 Reviderad: 2013-10-31 § 141 Avgifter för kopiering av allmänna handlingar I tryckfrihetsförordningens 2 kap. regleras allmänna handlingars offentlighet och förutsättningarna för utlämnande av allmänna handlingar. Kommunens myndigheter ha
 6. 1 . Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna handlingar Antagen av KF den 25 augusti 2016, § 152. Inledning Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

 1. Om handlingarna lämnas ut kan du antingen besöka kommunen för att läsa handlingarna eller på annat sätt få del av handlingen. Du har rätt att få en kopia av den allmänna handlingen. Avgift för detta kan i vissa fall tas ut enligt särskild taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om din begäran om utlämnande av handling avslås.
 2. typ av handling (exempelvis ansökan, yttrande eller beslut) Om du inte har någon av den här informationen måste du ge en utförlig beskrivning av vad handlingen handlar om. Begär ut allmän handling via e-post, brev eller telefon E-post. Skicka till: registratur@kammarkollegiet.se. Skriv så här i ämnesraden: Begär ut allmän handling. Bre
 3. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. ett landsting eller en kommun. Begränsad avdragsrätt vid tonnagebeskattning. Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Konkurs och ackord. Konkurs
 4. Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott

Exempel på ̊ handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post-meddelanden, telefax och fotografier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). § 2 Rätt att ta del av allmän handling på ̊ ställe Avgiftstaxa för kopia eller avskrift av allmän handling 1 § Inledning Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. För att avgift ska få tas u

Taxa för utlämnande av allmän handling - Mjölby kommun

 1. Gävle kommun 801 84 Gävle Besök Stadshuset Reception Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se Sid 1 (4) Taxa för utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2017-11-27 § 5 , att gälla fr.o.m. 2018-01-01 Ändringar införda enligt beslut
 2. Ett enskilt organ, privat företag, är enligt Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till förvaring hos andra organ än myndigheter skyldigt att i enlighet med TF:s och offentlgihets- och sekretesslagens regler pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar som finns i dess förvar
 3. Kritik mot hur Alvesta kommun har handlagt en begäran om utlämnande av allmän handling. Justitiekanslerns beslut. Justitiekanslern riktar kritik mot handläggningen vid Alvesta kommun av en begäran att få ta del av en allmän handling eftersom sökanden varken informerats om möjligheten att få myndighetens prövning av att inte lämna ut den begärda handlingen eller, trots en.
 4. Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bland annat tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets och sekretesslagen (2009:400), Förvaltningslagen (1986:223) och personuppgiftslagen (1998:204). 2. Avgift för kopia med mera av allmän handling
 5. avskrifter av allmänna handlingar (KK98/193), denna taxa har nu reviderats enligt följande. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i myndighetens lokaler utan avgift. Vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar kan kommunen ta ut avgift enligt tryckfrihetsförordningen kap 2 § 13. Kommunfullmäktige skal

Video: Allmän handling lagen

utlämnande av allmänna handlingar . Sida 2(5) Avgift skall inte tas ut när följande organ eller personer begär ut handlingen: Andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för radio/TV/press, lokala fackföreningar i Ödeshögs kommun, kommunal Ta del av allmän handling - bara för enskilda personer och inte kommuner Skolinspektionen prövade ett mål om utlämnande av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen trots att Lunds kommun var den som framställde begäran

Utlämnande av allmän handling | utlämnande av allmän handling

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Endast i det fall de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteman fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen kan hävas eller inte. Tänk på. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra En allmän handling kan finnas i flera exemplar, i original eller som kopior. Om dessa exemplar finns förvarade hos olika myndigheter, ska var och en av dessa myndigheter självständigt pröva en begäran om att ta del av handlingen (RÅ 2006 ref. 6). Kommande handlinga

En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av sekretess

Hallå där kommundirektör Ulf Nyqvist! - Karlstadpartiet

Utlämnande av allmänna handlingar — Höörs kommun

Avgifter vid utlämnande av allmän handling. Hultsfreds kommun Välkommen till Hultsfreds kommuns webbplat Om kommunen inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar. Begäran om utlämnande av handling. Vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post eller e-post.

Offentlighetsprincipen - Norrkoping - Norrköpings kommun

Vilka handlingar kan jag ta del av? Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som innehåller sekretess. Kommunen har också Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder) I 6 kapitlet OSL finns bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m. I 6:3 § OSL framgår att det i första hand är den anställde som har vården av en handling som i första hand ska pröva om handlingen ska lämnas ut Vid avslag av begäran om allmän handling kan beslutet överkalags. 1.2 Rätten att få en kopia av en allmän handling Kommunen ska på begäran av enskild lämna ut en kopia av en allmän handling. Dock finns begränsningar, exempelvis om en karta, bild eller ritning begärs som är svår att kopiera. Kommunen kan då välja att enbart låta.

Medborgar Web för Utbud, Ansökan och PlaceringModell för informering av patienter inom den offentliga

Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105). Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Den som önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling del av allmänna handlingar kostar inenting.g Abetsmaterial omfar ttas inte av denna taxa då det inte är allmänna handlingar. Avgiftstaxan gäller alla nämnder vid begäran om att få kopia, utskrift eller bestyrkt kopia av allmänna handlingar.Varje nämnd är en egen myndighet. Undantag från avgifter: Nämnderna har utöver denna taxa. Avgift för kopiering av allmänna handlingar Du kan få betala en avgift för kopiering, utskrift, skanning eller bearbetning av allmänna handlingar som du begär ut. Vi kan även ta ut en avgift för porto om handlingarna ska skickas

 • Gravid illamående medicin.
 • يوتيوب عربي اطفال.
 • Airsoft guns hobbex.
 • Rundvandring skåne.
 • Avstånd mellan vedspis och elspis.
 • Www sporcle com games.
 • Tommy engstrand familj.
 • Kravlande synonym.
 • Hur mycket kontanter får man sätta in på banken.
 • Apple iphone screen size in pixels.
 • Hästsport sverige.
 • Lingonsylt pektin.
 • Explosiva barn ljudbok.
 • Will smith family.
 • Altöl schnaps norderney.
 • Eztv stream.
 • Kapuzineraffe kaufen kosten.
 • Displayport till dvi d dual link.
 • Bosch bandarbeit verdienst.
 • Diy present till pojkvän.
 • Singletanz dresden umgebung.
 • Russell westbrook shoes.
 • Aktiviteter i stockholm för par.
 • Orange is the new black bennett coming back.
 • Trödelmarkt viersen.
 • Johanna scortea kristianstad.
 • Roller möbel gelsenkirchen verkaufsoffener sonntag.
 • Böhmenbor.
 • Stephen musician.
 • Wandern welzheim laufenmühle.
 • Tjänstledighet regler.
 • Skor utan snörning herr.
 • Born 1986.
 • Mio uddevalla mattor.
 • Addnode group ab publ.
 • Billig revisor.
 • Rosella buffe.
 • Sylvia llewelyn davies.
 • Citat om lycka och livet.
 • Vårdcentralen skärholmen blodprov.
 • Specimen forsen.