Home

Offentlighets och sekretessförordningen

Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:642; Omfattning ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a § Ikraftträder 2009-07-0 Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen; Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen; Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen; Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslage

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Offentlighets- och sekretessförordningen. Utkom från trycket den 9 juni 2009. utfärdad den 28 maj 2009. Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen. Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1929. 1. Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Författningstext. om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet,.

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Lagen

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Ställningstaganden. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar. Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen

Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med. Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat). För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Ändringar (80) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 1 oktober 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Lisa Englund Kraff Offentlighets- och sekretesslag, del 1 av 2, förord, innehållsförteckning och kapitel 1-8, prop. 2008/09:150 (pdf 2 MB) Offentlighets- och sekretesslag, del 2 av 2, kapitel 9-14, bilaga 1-10, utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 5 mars, rättsdatablad, prop. 2008/09:150 (pdf 2 MB offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller. 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1. I de fall en sådan handling som avses i första stycke

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641

Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641

 1. Sekretess och tystnadsplikt. Med tystnadsplikt förstås att sekretess föreligger enligt någon eller några paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller offentlighets- och sekretessförordningen (OSF)
 2. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) SFS nr 2009:641 Departement/myndighet Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:298. Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen. 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmä
 3. SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning. 090641.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Inloggning och sessionshantering. Kakor som används för att avgöra vilka sidvisningar som hör till samma användarbesök
 4. om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 16 januari 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Andreas Krant
 5. Rubrik: Förordning (2020:829) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Omfattning: ändr. bil. Ikraft: 2020-11-01 Ändring, SFS 2020:897. Rubrik: Förordning (2020:897) om ändring i offentlighets.
 6. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:434 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24 2 § Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 2.
 7. Offentlighet och sekretess - ppt ladda ner. anwe 2019 05 27 16 11 28.pdf.

I 3 § offentlighets-och sekretessförordningen kan man läsa vilka myndigheter som får ha hemliga register i delar av sin verksamhet. Hos brottsbekämpande myndigheter gäller det till exempel register rör hemlig rumsavlyssning. Ett annat exempel är register över ärenden om könsbyte hos Skatteverket OSL - offentlighets- och sekretesslagen OSF - offentlighets- och sekretessförordningen YGL - yttrandefrihetsgrundlagen FL - förvaltningslagen. JO - Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen JK - Justitiekanslern. HFD - Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten Undantag från krav på registrering framgår i 5 kap. 1 § i offentlighets och sekretesslagen och 2 § i offentlighets- och sekretessförordningen. Sekretess, sekretessgränser och inre sekretess Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller om det sker på något annat sätt Offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft den 30 juni 2009, innehåller be stämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens be-stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gand Förordningen (2020:9) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Offentlighets- och sekretesslagen - Wikipedi

 1. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kapitel 15 tillsammans med offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 4§ hanterar försvarssekretess avseende landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden. Ansökan om nödvändiga tillstånd behöver ske i god tid innan sjömätningen förväntas utföras
 2. Av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) följer att detta starka sekretesskydd gäller hos bland annat Försäkringskassan, socialnämnderna och Kronofogdemyndigheten. Det uttalades i förarbetena, vid införandet år 1993, även att det främst är skyddet för uppgifter om bostadsadresser och hemtelefonnummer som borde stärkas
 3. istrativ verksamhet hos följande myn-digheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte stå
 4. Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) SFS-nummer. 2020:267. Publicerad. 2020-05-01. Ladda ner. Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (pdf 473 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling.
 5. Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2§1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekre-tesslagen (2009:400)
 6. om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 9 maj 2019 Regeringen föreskriver att 5 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 5 1§ Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretess
 7. och 10 § offentlighets- och sekretessförordningen. Frågan är om AA, i egenskap av sökande i anställningsärendet, har rätt till partsinsyn beträffande de uppgifter som bedömts omfattas av sekretess. Uppgifterna avser personnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer beträffande två anställda vid.

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 22 november 2018 Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2 §1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår neda Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras av närmare bestämmelser i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Bestämmelser som skyddar den enskildes integritet finns i första hand i 7 - 9 kap. sekretesslagen - sekretess med hänsyn till skyddet för enskilda personliga och ekonomiska förhållanden Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (pdf 528 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) SFS 2020:89 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) SFS2020-89.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 13 av 15 paragrafer (87 %) har ändrats i offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:69). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 24 maj 2018 Regeringen föreskriver att 7 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 7 1§ Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Rättsområden Offentlig rätt, Nyttjanderätt, Fastighetsjuridik, Affärsjuridik. Rättsfall 05 nov 2020; Måste betala 3,5 miljoner för bolag utan tillgångar. En 61-årig man måste. Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras av närmare bestämmelser i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), se länk i högermenyn. Bestämmelser som skyddar den enskildes integritet handlar i första hand om sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden • Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); OSF • Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd • Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2010:03) och allmänna råd o

Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641

Video: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 20 november 2014. Regeringen föreskriver att 1-3, 6, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 1§ En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som ä Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret

Offentlighetsprincipen och sekretess - kortfattat om

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen föreskriver att 2, 5 och 7§§ offentlighets- och sekretessför-ordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 2§1 Följande myndigheter är i den utst räckning som framgår nedan undan om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver att 2, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 2§1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan Offentlighets- och sekretessförordningen. för att en viss typ av handlingar ska betraktas som hemliga. Handlingar som . förvaras. inom myndigheten är allmänna oavsett om de kommit in till eller upprättats inom myndigheten. Allmänheten, media med flera har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta de om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 1 december 2011. Regeringen föreskriver att 8 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 8§1 Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretess

I anslutning till lagregeln (se 7 § offentlighets- och sekretessförordningen, SFS 2009:641), gäller sekretess för uppgift om enskildas personliga förhållanden vid utbildningsanstalter och forskningsinrättningar för medicinska studier samt beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 4 mars 2010. Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) dels att 7 och 10 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt närmas Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 7§1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 2

Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda patientens personliga integritet Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Mer information: Se även broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess från Justitiedepartementet, 2013. I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen Publicerad 21 juni, 2011 - Uppdaterad 23 juli, 2012. Försvarsdepartementet. Promemoria med förslag till ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen och Offentlighets- och sekretessförordningen. Du kan läsa mer om lagen och förordningen under länken längre ner på sidan offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), men anser att det är viktigt att behovet av sekretess för uppgifter om enskilda personer analyseras brett utifrån TLV:s uppdrag. Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg

Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbunde

OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PDL Polisdatalagen (2010:361) Prop. Regeringens proposition RB Rättegångsbalken RF Regeringsformen SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar TF Tryckfrihetsförordninge ring i offentlighets- och sekretessförordningen (OSF). Enligt 7 § OSF gäller nu sekretess hos Statskontoret avseende bland annat undersökningar om kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser till personer med ekono-miskt bistånd som är inskriva vid Arbetsförmedlingen universitet med staten som huvudman (39 kap. 5 b § OSL och 10 a § offentlighets- och sekretessförordningen [2009:641, OSF]). 4.1.2 Personalsocial verksamhet I personalsocial verksamhet , dvs. psykologisk, kurativ eller social rådgivning för att främja hälsa, arbetstrivsel och effektivitet, gäller antingen stark eller svag sekretess

Offentlighets- och sekretessförordningen 2009:641 Skyddsförordningen 2010:523 Förordningen om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet 2010:649 . Meddelande HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2019-12-18 FM2019-27553:1 Sida 6 (24 Hemsida om offentlighets- och sekretesslagstiftningen av Lennart Lillieroth, jurist med lång erfarenhet av utbildning i ämnet. (OSL) eller offentlighets- och sekretessförordningen (OSF). Hemliga handlingar. Med hemliga handlingar förstås handlingar som har blivit sekretess­belagda enligt OSL eller OSF offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)) Sekretess till skydd för enskild hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller en annan myndighet, om den enskilde samtycker till det (10 kap. 1 § OSL). Den enskilde kan helt eller delvis häva den sekretess som gäller till skydd fö

I 4 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) (2009:641) har sekretesstiden förlängts för sex uppgiftstyper. Jurister utan kunskap om informationssäkerhet påstår ibland att sekretess enligt OSL endast är intressant för att pröva om en allmän handling får lämnas ut, enligt bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap TF I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling. Rätten till tryckfrihet kan begränsas genom sekretess som regleras i offentlighet- och sekretessförordningen (OSL), 2:2 § TF. Kommunikation mellan dig och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) bör utgöra allmänna handlingar som tidningen kan uthämta och publicera och 6 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 5. Den person som begärde ut handlingarna från Lantmäteriet överklagade myndighetens beslut till Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 409-19). 6. AA begärde att hos kammarrätten få ta del av en sådan handling so Flertalet av bestämmelserna som gäller för tillsynssekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (OSF). Inspektionsverksamhet Sekretess gäller för uppgifter om planläggning eller andra förberedelser för inspektion, eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det behövs för att verksamheten inte ska skadas.

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Sören Öma

Offentlighets- och sekretessförordningen (2000:641) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL. Kapitel 10 § 16 § 2 § 21 § 27 § 3; Kapitel 2 § 14; Kapitel 22 § 1; Kapitel 25 § 1; Kapitel 26 § 1 § 5; Kapitel 28 § 1; Kapitel 3 § 1; Kapitel 31 § 23; Kapitel 35 § 15; Kapitel 5 § 1 § 3; Kapitel 6 § 3 § 4 § 5; Kapitel 8. offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Närmare kommentar a) Allmän handling E-postmeddelanden räknas som inkomna så snart de kan läsas på skärmen. Också om den anställde befinner sig på annan plats än på tjänstestället när han/hon emottar et Offentlighets- och sekretesslag - SFS 2009:400; Offentlighets- och sekretessförordning - SFS 2009:641; Panton Principles - Principles for Open Data in Science; RECODE: Open Access to Research Data; Rekommendation av den 17 juli 2012 om tillgången till och bevarandet av vetenskaplig information (EU-kommissionen Vilka verksamheter som räknas som särskilt utsatta framgår av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen. Sammanfattningsvis är din anställning hos kommunen som utgångspunkt offentlig, om det enligt skadeprövningen kan konstateras att röjandet av uppgifterna är harmlös SFS 2020:69 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) SFS 2020:68 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2020:67 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorde

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:400) Prop. Proposition RA-FS Riksarkivets författningssamling RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RF Regeringsformen RÅ Regeringsrättens Årsbok SFB Socialförsäkringsbalke Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll; Ackreditering och liknande. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och. SFS 2016:555 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 160555.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Kontakta oss

offentlighet och sekretess. Den tredje aspekten av offentlighetsprincipen är partsoffentligheten. Den ger var och en som är part i en rättsprocess eller någon annan form av ären-de hos en myndighet rätt att ta del av den information som rör hans eller hennes sak. Det ska framhållas att möjligheterna att begränsa partsoffentlig Att diarieföra handlingar har många praktiska fördelar, både för insyn och uppföljning, men att registrera är inte obligatoriskt utom för sekretesskyddade handlingar. Det finns dock undantag där regeringen föreskrivit att registrering av sekretesshandlingar inte behöver ske (offentlighets- och sekretessförordningen 2 §)

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguide

Sverige: Offentlighets- och sekretesslag. Offentlighet och sekretess : Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Sverige Verk som ingår i eller hör samman med denna tite Uppgifterna omfattas därmed av sekretess enligt 30 kap. 23 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) jämfört med 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och punkt 46 i bilagan till förordningen

Offentlighets- och sekretesslag - Regeringen

Offentlighets- och sekretessförordningen tillåter att man gör vissa undantag från registreringen. Om man håller handlingarna så väl ordnade att det utan svårighet går att avgöra vad som har kommit in eller upprättats behöver de inte registreras. De handlingsserier som omvårdnadsförvaltningen välje Personnummer är däremot som utgångspunkt offentliga om inte den anställda jobbar inom en särskilt utsatt verksamhet, t.ex. socialtjänsten i en kommun. Vilka verksamheter som räknas som särskilt utsatta framgår av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen periodiskt inkommande uppgifter och rapporter som inte föranleder någon åtgärd. Vissa handlingar som förekommer i stor utsträckning hos en myndighet, till exempel patientjournaler, är undantagna registreringsskyldigheten enligt OSL 5 kap. 1§ (offentlighets- och sekretessförordningen, 2009:641) och kan hållas ordnade på annat sätt yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudregeln finns i tryckfrihetsförordningen och undantagen i offentlighets- och sekretesslagen. Allmän handling En handling anses ha kommit in till myndigheten när myndigheten eller behörig tjänsteman faktiskt får den i sin hand. En handling som utarbetats ino offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) inte diarieföras. Undantag från skyldigheten att diarieföra gäller således endast om det finns en personakt i ärendet. En anmälan enligt 14 kap 1 § SoL som leder till ett snabbt beslut om startande av utrednin

1991:446), offentlighets- och sekretessförordningen (SFS 2009:641), personuppgiftslagen (SFS 1998:204), förvaltningslagen (SFS 1986:223), regeringsformen (SFS 1974:152), verksamhetsspecifika lagar såsom skollagen (SFS 2010:800) och socialtjänstlagen. Observera att dataskyddsförordningen komme Enligt offentlighets- och sekretessförordningen omfattas däremot uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonals hemadress, hemtelefonnummer, personnummer m.m. av sekretess hos de myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet. Att vittna vid domstol Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda den enskildes personliga integritet Regler och styrande dokument Kommunens verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar som beslutats av riksdagen och regeringen, till exempel kommunallagen, skollagen, miljöbalken och offentlighets- och sekretessförordningen offentlighets- och sekretessförordningen.5 5 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, 2§ Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten () sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter. Enligt 9 § offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) gäller sekretess, i den utsträckning som anges i bilagan till förordningen, för: uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och

 • Alexandrit ring preis.
 • Female supervillains.
 • Horoskop monat februar 2018.
 • Randers regnskov mad.
 • Gästis staffanstorp brunch.
 • Svårt att vända sig i sängen.
 • Afrikanska desserter.
 • Tomas eller thomas.
 • Kompenserad betyder.
 • Blocket längdskidor stockholm.
 • Berghs copywriter distans.
 • Vem avslöjade transportstyrelsen.
 • Sonos lyser inte.
 • Basilaris artär.
 • Rathauskeller hansestadt wismar.
 • Sebbe staxx battle.
 • Tampong luktar illa.
 • Dela filer över internet.
 • Sår i underlivet svider.
 • Hyra andra hand köpenhamn.
 • Lyrica benzo alkohol.
 • Andrea brazilian wax åhlens.
 • Dts truehd.
 • Vatten i fast form.
 • Pomeranian säljes.
 • Wg münster na dann.
 • Imperial mainz reservierung.
 • Ordna text korsord.
 • Trygg hansa malmö personal.
 • Holland roden and dylan o'brien.
 • Ekonomisk redovisning ideell förening mall.
 • Macbook 2010 dead.
 • Plantera begonia knöl.
 • List leap years.
 • Opel insignia bagageutrymme mått.
 • Världscupen skidskytte östersund 2017.
 • After work kungsholmen.
 • Sakta vi gå genom stan kompositör.
 • Valutapåslag swedbank.
 • Länsförsäkringar halland bank.
 • Düsseldorf arcaden jobs.