Home

Dls skolverket

Bedömning i grundskolan - Skolverket

Vi erbjuder generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning i grundskolan. Du hittar också särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Skolverket 2011b; Hirsch, 2017). DLS-proven är normerande prov med syfte att differentiera elever kunskapsmässigt och jämföra dem med varandra (Järpsten & Taube, 2018), men provens funktion är helt och hållet formativ. Testerna används inte som betygsunderlag, utan ger istället information om vem som kan.

För några månader sedan, kanske ett halvår sedan, hade jag en diskussion med en person som kommenterade läsutvecklingsschemat (LUS). Jag har jobbat med LUS under hela min yrkesverksamma i skolan och vet att verktyget fungerar utmärkt. Vi hade en dialog och denna person delade inte alls mina åsikter om LUS och föredrog DLS, som ä

Skolverket

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskolan Stöd för utredning. Materialet nedan, Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, är framtaget på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (utan ljudfiler

DLS - Diagnostiska läs- och skrivprov - är en serie material för kartläggning av gruppers och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning i åk 1-9 (åk1-gy) och innehåller test i läshastighet, rättstavning, ordförståelse och läsförståelse Det finns inga enkla genvägar för att kartlägga och bedöma en elevs språkutveckling. Inte heller finns det heltäckande tester men däremot finns en del verktyg och stöd att ta hjälp av för att göra en bedömning av elevens språkutveckling DLS Svenska AB Box 13029 402 51 Göteborg Telefon 031-840060 Fax 031-844021 Skicka E-post. Leverans och besöksadress: DLS Svenska AB Tagenevägen 11 Skolverket, Forskning för skolan, Hur lär man elever skriva bra texter, 2011 . Hasse Hedstrm, L som i läsa, M som i metod , 2009, s 75 . 5 . The big five . Åk 8 fr de elever som ligger intervallet 1,2,3 DLS -skalan Åk 7 DLS-läsfrståelsescreening Åk 6 nationella pro I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I diskussionen om en evidensbaserad skola behöver vi vara medvetna om att begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är två olika saker

DLS Föreningen har till ändamål att göra ledarledda turer på skridsko. DLS arrangerar, vid lämpliga is- och väderförhållanden, ledarledda turer alla helger under säsongen. Ordinarie turer arrangeras efter ett fastställt schema. Extraturer arrangeras vid goda isförhållanden Skolverket arbetar inte efter några uppdrag i utredningar. Vi kan bara utgå från det uppdrag vi får direkt från regeringen, vilket vi självklart gjorde i uppdraget att ta fram kunskarav och förslag till nya kursplaner för tio år sedan

Bromstensskolan. Utbildningsförvaltningen. 2017-05-19Anna-Maria Johansson Sida 7. 2017-05-19Anna-Maria Johansson Sida Det här blogginlägget publicerades ursprungligen 19/3-2011. Jag har tidigare varit kritisk till arbetet med att fram kursplanen till den nya läroplanen. I flera blogginlägg har jag kritiserat Skolverket för att man dels inte har följt de direktiv som gavs i propositionen om tydliga kursplaner och dels hur man presenterat de nya kursplanerna, se Tydliga kursplane DLS bas åk 1 och 2 (läslust, läsning - läsförståelse, skrivning) Nationellt prov åk 3 www.skolverket.se. Fördjupad uppföljning för elever som ännu inte nått förväntad läs och skrivutveckling. IL-basis individuella prov. Hitta information om DLS Svenska AB. Adress: Tagenevägen 11, Postnummer: 422 59. Telefon: 031-84 00 . okt-nov Läsförståelse (DLS) dec-jan Bedömningsstöd engelska (Skolverket) februari Avkodning (H4) maj Uppföljning bedömningsstöd i engelska (Skolverket) Åk 5 september Matematik (Ag6, As1, As4 och As5) september Skrivdiagnos dec-jan Bedömningsstöd engelska (Skolverket) april Skrivdiagno

DLS Svenska AB. DLS finns nu mera på Hisingen i nya fina lokaler. OBS! Vi har ingen direktförsäljning till konsument, detta hänvisas till någon av våra återförsäljare. Du är dock välkommen att lämna och hämta reparationer på vårt kontor i Tagene Industriområde. Vägbeskrivning: Kör E6 mot oslo från Göteborg Hon hoppas att Skolverket snart ändrar sina riktlinjer i frågan, så att alla elever får de anpassningar de behöver på nationella prov, liksom på andra prov. Den 15 november ska Inger Rålenius och Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson träffa Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) på Utbildningsdepartementet, för att diskutera just de nationella proven Uppdraget går från departementet till Skolverket, detta uppdrag är lite för otydligt skrivet, något som Skolverkets tjänstemän utnyttjar att tolka propositionen annorlunda än vad tanken var. Skolverkets första förslag till kursplaner kommer i oktober 2009 och är i strid med riksdagsbeslutet DLS grundandes 1980 i Sverige och det var tillverkningen av en ny sorts polisradio som var företagets första framgång. Idag ligger dock tyngdpunkten på billjudsprodukter och högtalare för hemmabruk. Filosofin är att tillhandahålla ett brett sortiment av ljudprodukter för bil och hemmabruk av högsta kvalitet,.

DLS - ett verktyg som tillhör det förgångna - Johan Kants

Skolverket Hitta matematiken (Ht) 1 Bedömningsstöd, Skolverket Läs- och skrivutveckling Bedömningsstöd, Skolverket Taluppfattning 2 Läskedjor (bokstäver, ord) Jacobsson (okt) Vilken bild är rätt? (10 min), Lundberg (okt) DLS Läsförståelse (feb) DLS Ordförståelse (feb) Färdighetstest B Adler (april) 3 Nationella prov Nationella. Hej! Jag har några frågor jag hoppas få hjälp med, men jag hoppas även få lite tips och råd i den situation som uppstått på skolan. Kan rektorerna på vår skola neka vårdnadshavare som önskar få kopiera sin sons elevakt för att få möjlighet att läsa igenom den i lugn och ro i hemmet? Detta är en grabb med en ganska svår ADHD och som har max insatser DLS bas åk 1 -2 normerat DLS klass 2 och 3 läsförståelse rättstavning ordförståelse läshastighet DLS åk 7-9 och gy kvalitativt LS klassdiagnoser Skolverket Ordlek (för femåringar) Studentlitteratur (Pedagogisk Design) Mårtens Matti Logopedkonsult AB Provia, datoriserat individualprov, 15 språkliga områden åk 4 - 5.4 Resultat från DLS test (Skolverket, 2019b). Om intensivläsning, elevers upplevelse av detta och vad som händer medan eleverna arbetar med intensivläsning handlar detta arbete om. Genom en interventionsstudie det vill säga att. Februari: DLS läsförståelse och rättstavning. DLS Ordförståelse och Samma ljud. Februari. Vid behov Bravkod (H4) LPC- rättstavning (okt) Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter (Skolverket) God läsutveckling (Lundberg) LUS God skrivutveckling (Lundberg) Intensivperioder och extra anpassningar Elever i behov av extra anpassningar = ansvarig

DLS-test - ett stavningstest Läskedjor - för att testa avkodning LUPP - för att se och mäta läsförståelsen. Förstå och använda tal - Test 5 Nedan finner du sammanställningar över elevens resultat i de tester som genomförts i år 4 Stanine är ju en normalfördelningskurva (standard nine) Rättstavning DLS Årskurs 6 Nov-maj Nationella prov klasslärare/spec ©Älta Skola Utgångspunkterna är: Vad behöver vi veta? När behöver vi veta? Vad gör vi med resultaten? Hur ska resultat återföras Spec. återkopplar resultaten på screeningar till arbetslaget. Då.

Bedömningsstöd svenska/svenska som - Skolverket

 1. Ibland behövs det lilla extra för att ta till vara på och utveckla varje elevs unika egenskaper. På Stenkyrka skola arbetar en resursgrupp med uppgift att möta varje elevs specifika behov. Gruppens arbete är individuellt anpassat med syfte att ge varje enskild elev förutsättningar för att nå de av skolverket uppsatta målen, kunskapsmässiga, såväl som sociala. Resursgruppen som.
 2. Om Skolbanken. Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar. Idén är att alla delar med sig av sina idéer och i utbyte får tillgång till andras material
 3. Här hittar du inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter. Grundtanken är att du här ska hitta en eller flera övningar som är utformade för att komma igång med träningen av en specifik läsfärdighet så att du direkt efter att ha genomfört LegiLexis tester och analyserat resultaten ska kunna anpassa din undervisning
 4. LegiLexi har, i nära samarbete med framstående svenska läsforskare, utvecklat och kvalitetssäkrat en serie tester som kan användas för att följa elevernas läsutveckling under lågstadiet. I denna artikel beskriver vi vikten av att följa elevernas individuella läsutveckling och redogör för hur våra tester är konstruerade. Arbetet med att utveckla LegiLexis testverktyg startade.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslex

 1. sslut. (Resultatblankett /ämne lämnas till rektor) Klasskonferenser 1 ggr/ ter
 2. Danderyds kommun har en obligatorisk läsdiagnosplan för tidig upptäckt och uppföljning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Planen utökas 2020/2021 med tester och uppföljning även inom särskolan
 3. Lundberg DLS Läsförståelse oktober februari Läsinlärning i 7 steg, Örtendahl DLS Bas, läsning, samma ljud, rättstavning LäSt DLS Ordförståelse februari LÄSK-pärm Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning SPSM Matematik Färdighetstest B Adler april Bedömningsstöd, Skolverket Diamant, Skolverket Stegmatte
 4. okt-nov Läsförståelse (DLS) dec-jan Bedömningsstöd engelska (Skolverket) februari Avkodning (H4) maj Uppföljning bedömningsstöd i engelska (Skolverket) Åk 5 september Matematik (Ag6, As1, As4 och As5) september Skrivdiagnos dec-jan Bedömningsstöd engelska (Skolverket) maj Uppföljning bedömningsstöd i engelska (Skolverket

Skolverket betonar betydelsen av ett styrsystem som bidrar till att kompensera för barns och elevers skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Många skolor synliggör idag ett systematiskt läs- och skrivutvecklingsarbete genom kommunala och lokala läs- och skrivplaner där screeningar finns med som en del av detta arbete nov-dec Läsförståelse (DLS) dec-jan Bedömningsstöd engelska (Skolverket) februari Avkodning (H4) maj Uppföljning bedömningsstöd i engelska (Skolverket) Åk 5 september Matematik (Ag6, As1, As4 och As5) september Skrivdiagnos dec-jan Bedömningsstöd engelska (Skolverket) april Skrivdiagnos maj Uppföljning bedömningsstöd i engelska. DLS bas genomförs i april/maj och ger en uppfattning om hur långt eleverna kommit i sin skrivutveckling. Elevernas skrivning bedöms i tre kvalitativa nivåer: Skrivnivå 1 Inte kommit igång med skrivningSkrivnivå 2 Kommit igång med skrivningSkrivnivå 3 Flyt i skrivningen År 2000 fanns ca 104 miljoner barn som inte gått i skolan och 862 miljoner vuxna som inte var läs- och skrivkunniga. IEA och OECD har undersökt läsförmågan bland barn och ungdomar på 2000-talet

Syftet med studien är att undersöka hur resultaten i läsförståelse från DLS-tester hos en grupp elever har utvecklats ur ett tidsperspektiv och jämföra detta med den enskilde (Skolverket 2000:135) Det är av vikt att läraren är medveten om den process och de delar som ingår i denna process. 1 DLS - stavning 2 (Ämneslärare genomför) v.7-9 DLS - läsförståelse (Ämneslärare och Specialpedagog genomför) v.7-9 Diagnos i engelska - Skolverket (Ämneslärare genomför) v.9-10 Åk 6 Test 6 - matematik (NCM) (Ämneslärare genomför) v.47 Valda delar ur gamla Nationella prov (Ämneslärare genomför) H Det är dags för Skolverket att lägga bort prestigen och en gång för alla göra genomgripande förändringar av de nationella proven, skriver 17 skolledare i Haninge. Detta är en låst artikel DLS är användbart för att fånga upp de elever som har svårigheter med läsförståelsen då det gäller läsning av faktatext. Det behövs dock mer tidskrävande och komplexa bedömningsformer för att vi ska kunna 2 Skolverket (2010a) 3 Skolverket (2010c) 4 NE.se. se korrelatio

I Läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs läsförståelse som att läsarens livserfarenhet, logiska tänkande, kreativitet, klokskap och mognad spelar en viktig roll i mötet mellan text och läsare. Vid utprovningen av DLS fick lärare innan provet bedöma sina elevers läsförståelse (Järpsten, 2002) skönlitteratur och andra texter för olika syften (Skolverket, 2011, s. 223). Läsförståelse är alltså en viktig grund i svenskundervisningen. Även i det centrala innehållet för årskurs 1-3 är den synlig: Lässtrategier för att förstå och tolka texte proven år 3, 5 och 9 samt utifrån DLS- testerna som genomförs i år 2, 5 och 7 på skolan. Arbetsmetod Projektet startade i slutet av januari och har pågått under vårterminen 2014. Projektledaren träffade rektorerna för båda verksamheterna vid tre tillfällen unde ska genomföra Skolverkets lagstadgade kunskapstest för olika årskurser samt framtagna prov för Sunne kommun: Skolverkets bedömningsstöd: Hitta språket, Fonolek, DLS, Skolverket bedömningsstöd: svenska och matte, Bravkod, Förstå och använda tal samt Diamant

Lyssna på radio och musik på över 30 000 internationella radiostationer med många olika musikgenrer. Lyssna online på radio.se nu (www.skolverket.se inrättad 2000-07) Syftet med ämnet är att andraspråkselever ska uppnå kunskaper i det svenska språket på samma nivå som infödda elever ligger på, dvs. en förstaspråksnivå. Det är vidare lärarens uppgift att vara medveten om andraspråkets betydelse för elevens inlärning. I ämnet sk Vi har använt DLS (ett läs- och skrivtest) så vi kan jämföra med övriga Sverige. Vi ligger lågt på skalan, men tror att det är liknande trend i riket. - Vi har under många år konstaterat att vi har låga resultat och vi har diskuterat många gånger fram och tillbaka, hur vi ska hjälpa eleverna så de förstår bättre vad de läser årskurs 1 och DLS läsförståelse i årskurs 2. Eleverna testades med avkodningstesten Vilket (Skolverket, 2018b). Skolverket (2018b) uppger att bedömningsstödet utöver identifiering av elever med nedsatt läsförmåga även ska ge pedagoger guidning och vägledning i vidare undervisning DLS (Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) är ett screeningmaterial för läs- och skrivdiagnostik och som ger information om elevens färdigheter i läsning och skrivning I årskurser där betyg sätts säger skolverket att inget hindrar att skolan utarbetar egna rutiner för dokumentation gällande extra.

Bedömningsstöd - Skolverket

Läsförståelse höstterminen - DLS Läsförståelse - LS Läsförståelse Bedömningsstöd från Skolverket . Åk 1-6 Nya språket lyfter Åk 7-9 Språket på väg Åk 1-9 + Gy introduktionsprogram Bygga svenska . Author: Linda Tuvegård Created Date: 5/14/2018 1. Gemensamt för hela skolan är även trivselenkät för elever och föräldrar, diagnostiskt material i svenska (DLS) Skolverkets kartläggningsmaterial i matematik och svenska och matematikverktyget Diamant/Skolverket, samt nationella prov i åk3 och åk 6 LIBRIS titelinformation: Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] om dilemman i förskollärares uppdrag / Sven Persson, Ingegerd Tallberg Broman DLS för klasserna 2 och 3, Järpsten, B.(2003) Psykologiförlaget AB . DLS för klasserna 4-6, Järpsten, B. Taube, K.(1997) Psykologiförlaget AB . Läskedjor-Manual, Jacobsson, C.(2001) Psykologiförlaget . Nationella prov för år 3, Skolverket . Nationella prov för år 5, Skolverket . Nationella prov för år 9. Skolverket Betydelsen av genus och ålder vid läspro

Formativ bedömning i grundskolan - Skolverket

Språket. Vilhelmina kommun. Grundskolans handlingsplan för att: Förebygga - upptäcka - möta. språk-, läs- och skrivsvårigheter. Beslutad 2009-08-2 DLS rättstavning i åk 2 (Järpsten & Taube, 2013). Enligt Skolverket (2016) visar de senaste resultaten från PISA 2015 en försiktig förbättring hos svenska 15-åringars förmågor inom matematik, naturvetenskap samt läsförståelse. Dock är resultaten inte bättre än 2009 och Skolverket (2016, s. 25) framgår att de psykosociala insatserna på skolan oftast är skolkuratorns ansvar. Skolkuratorn kan hålla stödjande samtal med eleverna eller vara vägledande om elever eller föräldrar har funderingar kring psykisk hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 91, 106)

barns utveckling och lärande (Skolverket). Att arbeta i en målstyrd organisation innebär för oss på Kvarnbergsskolan att vi arbetar processinriktad utifrån modellen: Gemensamt för hela skolan är diagnostiskt material i svenska (DLS och Skolverkets bedömningsstöd) och matte (Skolverkets leda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 2011). Skolverkets (2004) Allmänna råd och kommentarer Likvärdig bedömning och betygsätt-ning understryker att: Det är skolans skyldighet att hitta och använd andra vägar att främja elevens lärande än geno DLS är Diagnostiska Läs och Skrivtester och är en standardiserad screening-metod som kan göras under många delar av grundskolan samt åk 1 på gymnasiet. Just (Skolverket, 2013), denna siffra har till läsåret 2016/2017 sänkts till 5% (Skolverket Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) är ett av skolans uppdrag att förbereda elever för en komplex verklighet där ett stort informationsflöde ständigt finns och förändras snabbt. Efter avslutad skolgång ska eleverna vara en del av samt aktivt kunna påverka och delta i samhällslivet 4.5 DLS Screening i läsförståelse (Skolverket 2016a). Även efter grundskolan, på gymnasiet och i högre studier, är det viktigt att eleverna får fortsatt undervisning i läsförståelsestrategier. Att kunna läsa olika texter med god förståelse är e

Pedagogisk kartläggning mall skolverket — följ upp de

Lilla Språkmästaren. Skolverket. Läsning och skrivning. Språkutvecklande arbetssätt. LegiLexi. Läs och skrivundervisningen. Jul. Planeringar. Skolsidor. Bil §32 DLS-resultat för åk 2 och 5, läsåret 16/17 §33 Skolverkets riktade satsning för att utveckla nyanländas lärande §34 Statistik nyanlända §35 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden §36 Detaljplan för Haga 1:2 m.fl. §37 Fyllnadsval avseende ledamot till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskot

Pedagogiska tester - Elevhälsan - Elevhälsa

Björnbodaskolan och Sörgårdsskolans elevhälsostrategi läsår 2018- 2019. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 4.2 DLS för samtliga elever i skolår 7 PISA 2000 (Skolverket, 2001) definierar läsning så här: Förmågan att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att delta i samhället (s. 21) siffrorna gällande fritidshemmet inte finns att hämta hos Skolverket. . Tabell förutsättningar 19/20 Elever Elevantal 266 Andel (%) flickor 50 Andel (%) pojkar 50 Andel (%) elever med utländsk bakgrund 12 Andel (%) elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning 7 DLS har sin tyngdpunkt i den summativa bedömningen även om den till viss del kan användas formativt i den bemärkelse att läraren kan forma sin undervisning utifrån vad testresultaten visar. De olika bedömningsmaterialen, beroende av deras perspektiv, har därme Jag började med att screena alla i klassen utifrån DLS screeningtester. Resultatet på testerna inom läshastighet, läsförståelse, rättstavning och begrepp förståelse presenterades för alla lärare och utifrån resultatet kunde vi börja anpassa undervisningen och materialet för gruppen

Matris i Skolbanken: Sammanställning av DLS-teste

2 Fastställande av planen: Leksands kommuns handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling är framtagen av specialpedagogerna i Leksand 2006 Skolverket. Det har funnits ett nära samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Syftet med ämnesproven är dels att främja en likvärdig bedömning, dels att ge läraren stöd att bedöma om eleven uppnått målen i ämnet. Ämnesprov i svenska för årskurs 3 har funnits sedan 2009

För stavning finns exempelvis LäSt och DLS på svenska för att nämna ett par, men för textskrivande har vi endast funnit kvalitativa bedömningsmaterial som till exempel Nya språket lyfter, nationella prov med bedömningsexempel (www.skolverket.se) och Lundbergs skrivutvecklingsschema (2008), SUS Skolverket gick 2006-11-02 ut med direktiv där man stipulerar att intelligent design inte får vara något alternativ till evolutionsteorin i skolans undervisning. DLs andra argument är att mutationer inte på kort tid kan ha åstadkommit all den variation vi kan observera i den biologiska världen LÄRARUTBILDNINGEN Barn Unga Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Betydelsen av tester i tidiga skolår The purpose of tests in the early school year Då Skolverket hade flyttdag just idag så fick vi träffas på Nordic Light hotel på Vasagatan. DLS (Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) är ett screeningmaterial för läs- och skrivdiagnostik och som ger information om elevens färdigheter i läsning och skrivning. Materialet består av fyra delprov:. Sant och osant om mjölk Grundskola År 1-3 Samhällskunskap, SO Hjärta Mjölk - LRF Mjöl

 • Förhöjda eosinofila granulocyter.
 • Storkfågel.
 • Bibimbap vegetarisk.
 • Sparta ämbetsmän.
 • Kebnekaise östra leden utan guide.
 • Utställningsutrymme.
 • Brilon weihnachtsmarkt.
 • Lön taxichaufför avtal.
 • Marienburg warhammer.
 • Lourdes leon and timothee chalamet.
 • Kortkommandon excel mac.
 • Eduroam lnu android.
 • Bosch tvättmaskin serie 8 felkoder.
 • Bästa sättet att få bort sork.
 • Hdmi till displayport webhallen.
 • Schindlers list uppgifter.
 • Centauro.
 • Singles steiermark.
 • Skapa enkät facebook.
 • Kryddor för skolklasser.
 • Schnell geld verdienen als frau.
 • Infopunkt uni bielefeld telefon.
 • Alpha conseil nancy.
 • Hur lång är taylor swift.
 • Zick zack bilagor åk 4.
 • Klaverinstrument förr.
 • Keanu reeves movies.
 • Hur länge kan fryst kyckling ligga framme.
 • Beställa självporträtt.
 • Webhallen hårddisk.
 • Fader vår english.
 • Parkresidenz alfeld hochwasser.
 • Natürliche selektion beispiel.
 • 0.91 oled arduino.
 • Lala artist.
 • Harrison ford clancy movies.
 • Mxm music.
 • Test vilken sorts kille passar dig.
 • Världens mest kända person 2017.
 • Språkvård engelska.
 • Billig skidsemester med barn.